Svatý korán – Sůra 50, Qáf, Qáf

1. Qáf. Při Koránu oslavovaném!
2. Ba naopak, oni se diví, že k nim přišel varovatel z jejich středu;
a hovoří nevěřící: „To je věc podivná!
3. Jak to, že až zemřeme a staneme se prachem . . . ? To bude ale
návrat z daleka!“
4. My dobře víme, které z nich země pohltila, neboť máme knihu, jež
záznamy střeží.
5. A naopak za lež pravdu prohlašovali, když přišla k nim, a jsou teď
v zamotaném postavení.
6. Což se nepodívali na nebe nad sebou, jak jsme je zbudovali a
ozdobili a že není na něm žádných trhlin?
7. A zemi jsme rozprostřeli a po ní pevně stojící hory rozhodili a na
ní vyrůst jsme dali druhům všem překrásných rostlin
8. pro potěchu očí i jako připomenutí pro každého služebníka
kajícného.
9. A seslali jsme z nebe vodu požehnanou, z níž dali jsme vyrůst
zahradám i zrní, jež dává úrodu
10. a palmám ztepilým, jež v řadách nesou trsy plodů,
11. jako obživu služebníkům Našim. A vodou oživujeme i mrtvou zem, a
takové bude i vaše vzkříšení.
12. A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé
ar-Rassu i Thamúdovci,
13. ´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
14. lidé Houštin i národ tubba´ů – ti všichni posly za lháře
prohlásili, však uskutečnila se hrozba nad nimi.
15. Cožpak jsme byli prvním stvořením zmoženi? A přece oni pochybují o
novém stvoření!
16. My stvořili jsme člověka a dobře víme, co duše jeho mu našeptává.
Vždyť blíže jsme mu než jeho tepna krční,
17. když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.
18. A člověk nevyřkne slovo jediné, aniž je vedle něho připraven
dohlížitel.
19. A pak dostaví se smrti opilost jako skutečnost a tohle je to, čemu
ses vyhnout chtěl!
20. A bude na pozoun zatroubeno – a to bude den trestu slíbeného!
21. A každá duše se dostaví majíc s sebou průvodce a svědka jednoho.
22. „Dosud lhostejný jsi byl k tomuto dni, ale sňali jsme ti roušku
tvou, takže zrak tvůj se dnes zaostřil.“
23. A řekne jeho věrný druh: „Tady je to, co jsem u sebe ze svědectví
připravil!“
24. „Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého,
25. bránícího dobrému, nepřátelského a pochybovačného,
26. který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu
strašného!“
27. A řekne jeho věrný druh: „Pane náš, já jsem ho nesváděl, to on sám
v dalekém bloudění byl.“
28. I řekne Bůh: „Nehádejte se tu přede mnou, vždyť jsem vás již dříve
o své hrozbě uvědomil!
29. Slovo Mé je nezměnitelné a já neukřivdím žádnému svému služebníku
30. v den, kdy pekla se zeptáme:,Jsi již naplněno?‘ a ono odpoví: ,Je
ještě přírůstek nějaký?‘ “
31. A přiblížen bude bohabojným ráj nedaleký
32. a bude řečeno: „Toto je to, co vám bylo slíbeno. . . všem
kajícníkům zákonů dbalým,
33. kteří v tajnosti se Milosrdného obávají a přicházejí se srdcem
pokorným.
34. Vstupte tam v míru, toto je den nesmrtelnosti!“
35. A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě
přídavek v hojnosti!
36. A kolik jsme již zahubili před nimi pokolení, jež mocnější než oni
byla silou! Hledejte tedy v zemích všech, zda naleznete útočiště!
37. V tom věru je připomenutí pro toho, kdo ruce má či uši nastavuje a
je sám svědkem očitým.
38. Stvořili jsme nebesa a zemi a to, co je mezi nimi, v šesti dnech,
aniž se nás dotkla únava.
39. Snášej trpělivě jejich řeči a před slunce východem a západem
oslavuj chválu svého Pána
40. a v noci též Jej oslavuj i na konci každého padnutí na zem!
41. A naslouchej dni, kdy hlasatel zavolá z místa blízkého;
42. ten den, kdy zaslechnou křik skutečně, to bude den vzkříšení.
43. My věru život i smrt dáváme a u Nás je cíl konečný.
44. V den, kdy se země rozpoltí, vyvrhne je se spěchem a bude pro nás
toto shromáždění činem snadným;
45. my nejlépe známe, co hovoří, a ty nejsi ustanoven, abys je nutil
násilím. Připomínej tedy pomocí Koránu těm, kdo hrozby Mé se
obávají.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.