Svatý korán – Sůra 51, Běžící, Az-Záriját

1. Při rychle běžících,
2. břímě nesoucích,
3. lehce plynoucích
4. a rozkaz rozdělujících!
5. To, co vám je slíbeno, je vskutku pravdivé
6. a soud dozajista nastane!
7. Při nebi plném drah hvězdných,
8. vy libujete si v řečech rozporných,
9. od nichž odvrátí se ten, kdo byl odvrácen.
10. Nechť zhynou lháři prolhaní,
11. kteří v hlouposti své jsou lhostejní
12. a ptají se: „Kdy dostaví se den poslední?“
13. V den, kdy budou ohněm zkoušeni!
14. „Okuste tuto svou zkoušku! Tohle je to, co přáli jste si uspíšit!“
15. Však v zahradách a u pramenů bohabojní budou dlít
16. přijímajíce to, co Pán jejich jim dává, neb před tím dobré skutky
konali
17. a jen malou část noci spávali
18. a za úsvitu o odpuštění prosívali
19. a ze svých majetků vždy patřičně žebrákům a nemajetným dávali.
20. Na zemi znamení jsou pro věřící přesvědčené,
21. a také ve vašich duších. Což jasně to nezříte?
22. A na nebesích je váš příděl obživy a rovněž to, co vám je slíbeno.
23. Při Pánu nebes i země, toto je skutečnost stejná jako to, že
hovoříte.
24. Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?
25. Hle, vešli k němu a pravili „Mír“, a on odvětil: „I vám mír, lidé
neznámí!“
26. A k rodině své odešel a tučné tele připravil
27. a se slovy „Což jíst nebudete?“ jim je předložil.
28. A pocítil strach před nimi, však oni mu pak pravili „Neboj se!“ a
zvěst o narození chlapce moudrého mu oznámili.
29. Pak žena jeho přiběhla vzrušena a do tváře se bila a volala:
„Vždyť já neplodná jsem již stařena!“
30. I odpověděli: „Takto Pán tvůj děl a On věru moudrý je i
vševědoucí.“
31. A otázal se Abraham: „Jaká věc vás přivádí, vyslanci?“
32. Odvětili: „Posláni jsme byli mezi lidi hříšné,
33. abychom na ně seslali kameny z hlíny pálené,
34. u Pána tvého jmény přestupníků označené.“
35. Ty z nich, kdož věřící byli, jsme odtamtud vyvedli,
36. však dům jen jediný těch, kdož do vůle Boží se odevzdali, jsme tam
nalezli.
37. A zanechali jsme je jako znamení těm, kdo trestu bolestného se
obávají.
38. . . . A o Mojžíšovi; hle, vyslali jsme jej k Faraónovi se zjevnou
pravomocí,
39. ten však se obrátil i se svou oporou a prohlásil: „Kouzelník je to
nebo blázen!“
40. A uchvátili jsme jej i vojska jeho a do moře jsme je uvrhli, neb
pokárání byl hoden.
41. . . . A o Ádovcích; hle, vyslali jsme proti nim vichřici
zničující,
42. jež nic z toho, nad čím se převalila, nenechala, aby v prach to
neproměnila.
43. . . . A o Thamúdovcích; hle, bylo jim řečeno: Užívejte si ještě
nějakou chvíli!
44. Však rozkazu Pána svého neposlechli a zemětřesení je postihlo,
zatímco se dívali,
45. a nebyli schopni se zpříma postavit a nebylo jim pomoci.
46. . . . A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!
47. Nebe jsme důkladně postavili, vždyť My jsme rozšiřovateli,
48. a zemi jsme rozprostřeli – a jak výteční jsme v tom byli!
49. A každou věc jsme v párech stvořili – snad si to připomenete!
50. K Bohu se utíkejte, neb já jsem od Něho pro vás varovatel zjevný,
51. a nepřidružujte k Bohu žádné jiné božstvo, neb já jsem od Něho pro
vás varovatel zjevný!
52. A stejně tak nepřišel k těm, kdož před těmito byli, žádný posel,
aby o něm neprohlásili: „Kouzelník je to nebo blázen!“
53. Což po sobě to dědí? Nikoliv, však lid je to vzpurný.
54. Odvrať se proto od nich, a nebudeš za to kárán!
55. Připomínej, vždyť připomenutí je věřícím prospěšné!
56. A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby Mne uctívali,
57. a nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím po tom, aby Mne
živili,
58. vždyť Bůh sám je živitel, vládce síly a nezviklatelný!
59. Věru těm, kdož křivdili, se dostane přídělu podobného, přídělu jim
rovných před nimi; nechť se tedy o uspíšení nesnaží!
60. Běda nevěřícím v ten jejich den, jenž byl jim přislíben!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.