Svatý korán – Sůra 54, Měsíc, Al-Qamar

1. Blíží se hodina a měsíc se rozpoltí.
2. Když nevěřící znamení vidí, odvracejí se a říkají: „Kouzlo
ustavičné!“
3. A za lež je prohlašují a své vášně následují, však ustanovení
každé je neměnné.
4. A věru dostalo se jim již některých zvěstí, jež výstrahy obsahují
5. i moudrost dokonalou. Však nic platné není varování!
6. Odvrať se od nich tedy! V den, kdy svolavatel zavolá k věci
strašné,
7. se sklopeními zraky vystoupí z hrobů svých jak kobylky rozptýlené,
8. krky ke svolavateli natažené! A řeknou nevěřící: „Toto věru těžký
je den!“
9. A již před nimi lid Noemův znamení za výmysl pokládal a Našeho
služebníka za lháře prohlásil; i řekli oni: „Blázen!“ a on byl
jimi odstrašen.
10. Pána svého vzýval: „Pomoz mi, jsem přemožen!“
11. A brány nebeské jsme otevřeli pro vodu tekoucí proudem
12. a ze země vytrysknout jsme dali pramenům, až setkaly se oba proudy
dle rozkazu, jenž byl již předurčen.
13. A naložili jsme Noeho na loď postavenou z prken a palmových
vláken,
14. aby plula pod naším zrakem v odměnu tomu, jenž byl tak odvržen.
15. A ponechali jsme ji jako znamení. Což není nikoho, kdo připomněl
by si to nyní?
16. A jaký byl Můj trest a Mé varování?
17. A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo
připomněl by si to nyní?
18. A také ´Ádovci prohlásili za lež Naše znamení a jaký byl Můj trest
a Mé varování?
19. A vyslali jsme proti nim vítr svištivý v den neblahý, nekonečný,
20. jenž lidi vytrhával tak, že byli jak palem vyvrácených kmeny.
21. A jaký byl Můj trest a Mé varování?
22. A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo
připomněl by si to nyní?
23. A rovněž Thamúdovci varování za lživé pokládali
24. a řekli: „Máme snad následovat smrtelníka z nás vzešlého? To
bychom zbloudilí a pošetilí byli!
25. Jak to, že zrovna jemu ze všech nás bylo připomenutí svrženo? Ba
nikoliv, on lhář je opovážlivý!“
26. Však zítra se dozvědí, kdo lhář byl opovážlivý!
27. My k nim věru pošleme velbloudici jako pokušení jejich, a ty je
trpělivě pozoruj
28. a oznam jim, že voda je mezi ně rozdělena a napití každé má čas
svůj.
29. I zavolali svého druha, ten ruku vztáhl a velbloudici zahubil.
30. A jaký byl Můj trest a Mé varování?
31. A poslali jsme na ně jen výkřik jediný a stali se podobnými slámě
suché, z níž ohrada se staví.
32. A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo
připomněl by si to nyní?
33. Za lživé soukmenovci Lotovi varování prohlásili,
34. a poslali jsme vítr kamení nesoucí proti nim – kromě rodu Lotova,
jejž za jitra jsme zachránili
35. z milosti Své. A takto odměňujeme ty, kdož vděčnost projevili.
36. Ačkoliv Lot je varoval před Naší přísností, oni pochybovali o
varování
37. a přáli si jeho hosty svést, však oči jejich jsme oslepili:
„Okuste trestu Mého a varování!“
38. A nazítří zrána je zasáhl trest trvalý.
39. „Okuste trestu Mého a varování!“
40. A učinili jsme Korán snadným pro připomínání; což není nikoho, kdo
připomněl by si to nyní?
41. A věru dostalo se i rodu Faraónovu varování,
42. však za lež prohlásili všechna Naše znamení a uchvátili jsme je
tak, jak mocný a všemohoucí činí.
43. Jsou snad vaši nevěřící silnější, než byli tamti či bylo vám v
Písmech zaručeno bezpečí?
44. Anebo řeknou snad: „My jsme shromáždění vítězící.“
45. Však toto shromáždění na útěk bude obráceno a zády se otočí.
46. Ba ano! Hodina bude časem schůzky jejich, Hodina velmi záludná a
hořce chutnající.
47. A hříšníci věru budou v pošetilosti a v bloudění,
48. a v den, kdy budou tváří k zemi vlečeni, zvoláno bude: „Ochutnejte
Saqaru pohlazení!“
49. A každou věc jsme vskutku v určených rozměrech stvořili
50. a rozkaz náš je pouze slovo jediné, rychlé jak oka mžiknutí.
51. A vskutku jsme již zahubili jiné vám podobné. Což není nikoho, kdo
připomněl by si to nyní?
52. A vše, co konali, je v Písmech zapsáno
53. a vše, ať malé či velké, je v nich zaznamenáno.
54. A bohabojní věru budou mezi zahradami a řekami,
55. v příbytku pravdy, u vládce všemohoucího!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.