Svatý korán – Sůra 56, Nezvratná událost, Al-Waki`a

1. Až dopadne událost nezvratná
2. a nemůže popřít její dopadnutí duše žádná
3. poníží, povýší.
4. Až země zatřese se záchvěvy
5. a hory na padrť budou rozdrceny
6. a jako prach rozptýleny,
7. rozdělíte se na tři skupiny:
8. na skupinu lidí po pravici – a co bude s lidmi po pravici?
9. a na skupinu lidí po levici – a co bude s lidmi po levici?
10. a na předáky. Předáci,
11. to jsou ti, kdož (k Bohu) jsou přiblíženi,
12. v zahradách slastí usídleni
13. – zástup z prvních
14. a jen málo z posledních.
15. Na lehátkách, jež zlatem vypleteny jsou,
16. jeden proti druhému odpočívat budou:
17. obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného
18. s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého,
19. z něhož je hlava nerozbolí ani jím vyčerpáni nebudou,
20. a s ovocem, které si volně vyberou,
21. a s masem ptačím podle přání svých.
22. Tam budou i dívky velkých očí černých,
23. jež srovnat lze s perlami střeženými,
24. odměnou za to, co vykonali na zemi.
25. A neuslyší tam plané tlachání ani k hříchu svádění,
26. nýbrž jen slova: „Mír, mír s vámi!“
27. A lidé po pravici – co bude s lidmi po pravici?
28. Ti budou mezi lotosovými stromy bezostnými
29. a mimózami plody ověšenými,
30. pod stínem protaženým
31. u vody tekoucí,
32. s ovocem v hojnosti
33. nevyčerpatelným, nezakázaným,
34. na kobercích zdvižených.
35. Dívky ty jsme zvláštním stvořením stvořili
36. a pannami jsme je učinili
37. láskyplnými, věku stejného
38. s lidmi po pravici –
39. a to zástup je z prvních
40. i zástup z posledních.
41. Však lidé po levici – a co bude s lidmi po levici?
42. Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí,
43. ve stínu dýmu černého,
44. ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího.
45. A oni si předtím žili v přepychu,
46. setrvávajíce úporně ve velkém hříchu,
47. a hovořili: „Zdaž až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme
opravdu vzkříšeni,
48. my sami a předkové naši dávní?“
49. Odpověz: „Věru, první i poslední
50. budou ke schůzce dne známého shromážděni!“
51. A potom vskutku, vy zbloudilí, za lež prohlašující,
52. ze stromu Zaqqúmu se najíte
53. a břicha svá si naplníte
54. a zapíjet to budete vodou vroucí
55. a pít budete tak, jak chlemtají žízniví velbloudi.
56. Toto v den soudný budou jejich hody!
57. Jsme to My, kdo vás stvořili, proč tedy pravdu nepřiznáte?
58. Což jste neuvažovali o tom, co vyměšujete?
59. Stvořili jste to snad vy, anebo jsme My toho stvořiteli?
60. Jsme to My, kdo smrt mezi vámi ustanovili; a nikdo nás nemůže
předejít,
61. abychom vás nevystřídali vám podobnými a nestvořili vás něčím, o
čem potuchy nemůžete mít.
62. Vždyť přece první stvoření znáte, proč si tedy nevzpomenete?
63. Uvažovali jste někdy o tom, co obděláváte?
64. Zaséváte to snad vy, anebo jsme My toho zasévateli?
65. Kdybychom chtěli, v suchou trávu bychom to změnili, a vy byste se
neustále divili:
66. „Jsme dluhy obtíženi,
67. ba víc, teď všeho jsme zbaveni!“
68. Uvažovali jste někdy o vodě, kterou pijete?
69. Sesíláte ji snad vy z mraků, anebo jsme My těmi, kdož ji sesílají?
70. Kdybychom chtěli, učinili bychom ji hořkou a slanou – což tedy
vděčni nebudete?
71. Uvažovali jste někdy o ohni, který vykřesáváte?
72. 72 Dali jste snad vy vyrůst stromu, který dřevo k tomu skýtá,
anebo jsme mu My dali vyrůst?
73. A učinili jsme jej připomenutím a užitkem pro ty, kteří v poušti
jsou.
74. Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!
75. Hle, přísahám při hvězd západech,
76. a to vskutku je přísaha – kdybyste věděli – nesmírná,
77. že toto je věru Korán vznešený,
78. v písmu střeženém zapsaný,
79. ať dotýkají se ho jen očištění,
80. od Pána lidstva je to seslání!
81. Tímto vyprávěním vy opovrhujete
82. a vděčnost svou tím projevujete, že za lež je prohlašujete?
83. Proč tedy, až duše dostoupí do hrdla, nezasáhnete,
84. zatímco k tomu přihlížíte
85. – a My k tomu jsme blíže než vy, vy však Nás nevidíte.
86. A nejste-li tedy dlužníky Našimi,
87. navraťte ji zpět do těla, jste-li pravdomluvnými!
88. Jestliže byl z přiblížených k Bohu,
89. tedy mu odpočinek, vůně libá i zahrada slastí náleží,
90. a jestliže z lidí po pravici byl, pak uslyší
91. „Mír s tebou“ od lidí po pravici.
92. Jestliže však byl mezi popírajícími, zbloudilými,
93. ve vodě vroucí nalezne pohoštění
94. a v ohni pekelném hoření.
95. A věru je toto skutečnost nepochybná.
96. Oslavuj tedy jméno Pána svého mocného!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.