Svatý korán – Sůra 57, Železo, Al-Hadíd

1. Chválí Boha vše, co na nebesích je i na zemi – a On mocný je i
moudrý.
2. Jemu náleží království nebes i země a On život i smrt dává a On
všech věcí je mocný.
3. On počátkem je i koncem, zjevný i skrytý; On o každé věci je
vševědoucí.
4. On je ten, jenž stvořil nebesa i zemi v šesti dnech a potom se na
trůnu Svém usadil. On zná, co vniká do země a co z ní vychází, co
sestupuje z nebe a co na ně vystupuje, a ať jste kdekoliv, On s
vámi je a vše, co děláte, zří.
5. Jemu náleží království nebes i země a k Bohu se rozkazy všechny
navracejí.
6. On dává přejít noci v den a dni v noc a On dobře zná vše, co v
hrudích se skrývá.
7. Věřte v Boha a posla Jeho a rozdávejte z toho, v čem učinil vás
posledními vlastníky! Těm z vás, kdož uvěřili a almužnu rozdávali,
je určena odměna veliká.
8. Co je s vámi, že nechcete v Boha uvěřit, když posel Jeho vás
vyzývá, abyste uvěřili v Pána svého, a když již On s vámi uzavřel
smlouvu – jste-li vskutku věřící?
9. On je ten, jenž seslal služebníku Svému znamení jasná, aby vás
vyvedl z temnot ke světlu. A Bůh je vůči vám shovívavý, slitovný.
10. Co je s vámi, že nechcete rozdávat na cestě Boží, když Bohu přece
připadne dědictví nebes a země? Ti z vás, kdož rozdávali a
bojovali ještě před vítězstvím, nejsou stejní jako ti, kdož
vyčkávali; ti první jsou mnohem výše na stupních než ti, kdo
rozdávali a bojovali až po něm. Však obojím Bůh přislíbil odměnu
překrásnou a Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.
11. Kdo tedy bude tím, jenž poskytne Bohu krásnou půjčku, aby mu ji
Bůh dvojnásobně splatil a dostalo se mu odměny veliké?
12. V den, kdy spatříš, jak před věřícími muži a ženami a po pravici
jejich poběží světlo jejich, bude jim řečeno: „Radostná zpráva pro
vás: dnes vstoupíte do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nichž
nesmrtelní budete!“ A to věru bude úspěch nesmírný.
13. V ten den řeknou pokrytci, muži i ženy, těm, kdož uvěřili:
,,Počkejte na nás, abychom si mohli vzít něco ze světla vašeho!“ A
bude jim řečeno: „Vraťte se nazpět a hledejte světlo jinde!“ A
bude mezi nimi postavena zeď, v níž bude brána: uvnitř bude
milosrdenství a zvnějška, naproti nim, bude trest.
14. A zavolají na ně pokrytci: „Cožpak jsme nebyli s vámi?“ Odpovědí:
„Ano, avšak vy sami sebe jste v pokušení uvedli, číhali jste,
pochybovali jste a zmámily vás vaše tužby pozemské, až přišel
rozkaz Boží a byli jste oklamáni ohledně Boha tím, kdo mámí.
15. A nebude proto dnes přijato výkupné ani od vás, ani od těch, kdož
nevěřili; útulkem vaším bude oheň pekelný a bude i vaším pánem.
Jak hnusný je to cíl konečný!“
16. Což nepřišel čas pro ty, kdož uvěřili, aby srdce jejich se
pokořila před připomenutím Božím a před tím, co seslal z pravdy?
Nechť nejsou jako ti, jimž zdál se – když dostalo se jim předtím
Písma – čas příliš dlouhý; i zatvrdila se srdce jejich a většina z
nich byli hanebníci.
17. Vězte, že Bůh oživuje zemi po smrti její; a již jsme vám
vysvětlili znamení – snad budete rozumní!
18. Těm, kdož rozdávají almužnu, mužům i ženám, a těm, kdož poskytují
Bohu krásnou půjčku, těm bude splacena dvojnásobně a dostane se
jim odměny štědré.
19. Věru ti, kdož uvěřili v Boha a posly Jeho, jsou spravedliví a
svědky před Pánem svým; jim dostane se jejich odměny a jejich
světla. Ti však, kdož znamení Naše za lež prohlašovali, ti budou
plamene pekelného obyvateli.
20. Vězte, že život pozemský je pouze hra a zábava, marná okrasa,
vzájemné vychloubání mezi vámi a soupeření v rozmnožování majetku
a dětí. A podobá se dešti: nevěřícím se líbí rostlinstvo, jež z
něho vyrůstá, avšak potom vadne a vidíš je zežloutlé, až nakonec
se stane slámou suchou. A v životě budoucím je jednak trest
přísný, avšak i odpuštění a zalíbení se Bohu. A život pozemský
není leč užívání klamavé.
21. Předstihujte se tedy, abyste dosáhli odpuštění Pána svého a
zahrady, jejíž šíře se rovná nebi i zemi, připravené pro ty, kdož
v Boha a posly Jeho uvěřili. A toto je přízeň Boží, kterou On
uštědřuje, komu chce, vždyť Bůh vládcem je přízně nesmírné.
22. A nepostihne žádné neštěstí zemi ani osoby vaše, aby nebylo
zaneseno v Knize dříve, než jsme je stvořili – a to věru je pro
Boha nadmíru snadné.
23. A jedná tak, abyste si nezoufali nad tím, co vám uniklo, a abyste
se neradovali příliš z toho, čeho se vám dostalo. Bůh nemiluje
žádného domýšlivce vychloubačného
24. ani ty, kdož lakotí a lidem lakotu doporučují. A ten, kdo zády se
obrátí . . . vždyť Bůh věru je soběstačný, chvályhodný.
25. A vyslali jsme již posly s důkazy jasnými a seslali jsme s nimi
Písmo a váhu, aby lidé jednali poctivě a seslali jsme také železo,
v němž nebezpečí je strašné i užitek pro lidi – aby Bůh poznal ty,
kdož pomáhají Jemu i poslům Jeho v tajnosti. A Bůh silný je i
mocný.
26. A vyslali jsme již Noema a Abrahama a vložili jsme do potomstva
jejich prorocké poslání i Písmo; a někteří z nich byli na cestě
správné, avšak mnozí z nich byli hanebníci.
27. A potom jsme vypravili v jejich stopách jiné posly své a vypravili
jsme Ježíše, syna Mariina, a dali jsme mu Evangelium a vložili do
srdcí těch, kdož jej následovali, mírnost a slitování; a mnišství
si oni zavedli jako novotu – a nepředepsali jsme jim je –
usilujíce zalíbit se Bohu. Avšak oni to nedodrželi vhodným
dodržováním. A dali jsme těm z nich, kdož uvěřili, odměnu jejich,
avšak mnozí z nich byli hanebníci.
28. Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a věřte v posla Jeho! On dá vám
dva podíly z milosrdenství Svého a uštědří vám světlo, s nímž
půjdete, a odpustí vám – vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný,
29. aby poznali vlastníci Písma, že nemají moci nad ničím z přízně
Boží a že přízeň je jedině v rukou Božích; z ní dává, komu chce. A
Bůh vládcem je přízně nesmírné.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.