Svatý korán – Sůra 58, Hádka, Al-Mudžádala

1. Bůh již slyšel řeč oné, která se s tebou hádala ohledně manžela
svého a stěžovala si u Boha. Bůh slyšel váš rozhovor, vždyť Bůh je
věru slyšící, jasnozřivý.
2. Ti z vás, kteří nazývají manželky své zádami svých matek, vědí, že
ony nejsou jejich matkami; matkami jejich jsou jedině ty, které je
porodily. A říkají tím věru slova zavrženíhodná a falešná. A Bůh
zajisté je promíjející, odpouštějící!
3. Ti, kdož říkají ženám svým „Jsi pro mne jak záda mé matky“ a potom
chtějí odvolat to, co řekli, mohou se vykoupit propuštěním otroka,
dříve než se opět vzájemně dotknou. A k tomu jste napomínáni a Bůh
je dobře zpraven o všem, co děláte.
4. A nechť se ten, kdo nenalezne k tomu možnost, postí dva měsíce po
sobě následující, dříve než se opět vzájemně dotknou. A nechť ten,
kdo nebude toho schopen, nakrmí šedesát chudáků. A toto je
stanoveno, abyste věřili v Boha a posla Jeho, a toto jsou omezení
Boží. Nevěřícím se pak dostane trestu bolestného!
5. Ti, kdož se protiví Bohu a poslu Jeho, budou povaleni, tak jako
byli povaleni ti, kdož byli před nimi. A nyní jsme již seslali
znamení jasná. A nevěřícím se dostane trestu zahanbujícího
6. v den, kdy Bůh je všechny vzkřísí a oznámí jim, co vlastně dělali.
Bůh dobře to spočítal, zatímco oni na to zapomněli – a Bůh svědkem
je všech věcí.
7. Což jsi neviděl, že Bůh zná vše, co na nebesích je i na zemi? A
není rozmluvy tajné ve třech, aby tam nebyl čtvrtý, a v pěti, aby
tam nebyl šestý, nebo v menším či větším počtu, aby On nebyl s
nimi, ať již jsou kdekoliv. A Bůh jim pak v den zmrtvýchvstání
oznámí, co vlastně dělali, neboť Bůh o každé věci je vševědoucí.
8. Což jsi neviděl ty, jimž zakázány byly tajné rozmluvy, jak se
potom vrací k tomu, co bylo jim zakázáno, a domlouvají se tajně v
hříchu, nepřátelství a neposlušnosti vůči poslu? A když k tobě
přijdou, zdraví tě tak, jak tě nezdraví Bůh, a říkají si v duchu:
„Pročpak nás Bůh nepotrestá za to, co říkáme?“ Však stačit jim
bude peklo, v němž hořet budou – a jak hnusný je to cíl konečný!
9. Vy, kteří věříte! Když spolu tajně hovoříte, nedomlouvejte se o
hříchu, nepřátelství a neposlušnosti vůči poslu, ale domlouvejte
se o zbožnosti a bohabojnosti! Bojte se Boha, k němuž budete
shromážděni!
10. Tajné rozmluvy pocházejí jen od satana, aby způsobil zármutek těm,
kdož uvěřili. Avšak on nemůže jim v ničem uškodit, leda z dovolení
Božího. A na Boha nechť věřící se spoléhají!
11. Vy, kteří věříte! Když je vám řečeno „Uvolněte místo ve
shromáždění!“, tedy je uvolněte! A Bůh pro vás také uvolní místo
(v ráji). A když je vám řečeno „Vzdalte se!“, tedy se vzdalte. A
Bůh pak povýší ty z vás, kdož uvěřili, a ty, jimž dostalo se
vědění, na stupně různé. A Bůh dobře je zpraven o všem, co děláte.
12. Vy, kteří věříte! Jestliže chcete mluvit soukromě s poslem, dejte
napřed dobrovolný dar! Toto bude pro vás lepší a čistší. Však
nenajdete-li prostředky. . . vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.
13. Stydíte se snad dát dobrovolný dar před soukromým rozhovorem?
Jestliže tak neučiníte a Bůh se nad vámi smiluje – pak vykonejte
modlitbu, dejte almužnu a poslouchejte Boha a posla Jeho! A Bůh
dobře je zpraven o všem, co děláte.
14. Což jsi neviděl ty, kteří se sdružují s lidmi, na něž se Bůh
rozhněval? Ti nepatří ani k vám, ani k nim a přísahají křivě,
ačkoliv dobře jsou si toho vědomi.
15. Bůh pro ně připravil trest strašný – a věru jak hnusné je to, co
dělají.
16. Zaštítili se přísahami svými a odvracejí od cesty Boží – a pro ně
připraven je trest zahanbující.
17. A nijak jim proti Bohu neprospějí majetky jejich ani děti jejich;
jsou obyvateli ohně pekelného a budou v něm nesmrtelní.
18. V onen den je Bůh všechny vzkřísí a budou Mu přísahat tak, jako
přisahali vám, a budou se domnívat, že jednají správně. Což však
nejsou vskutku lháři?
19. Satan je ovládl a dal jim zapomenout na připomenutí Boží; a oni
patří ke straně satanově. Což však strana satanova ztrátu neutrpí?
20. Ti, kdož se protiví Bohu a poslu Jeho, ti budou věru patřit k
nejopovrhovanějším!
21. A Bůh napsal: „Věru že zvítězím Já i poslové Moji!“, vždyť Bůh
vskutku je silný a mocný.
22. Nenalezneš žádné lidi, věřící v Boha a v den poslední, přátelit se
s těmi, kdož se protiví Bohu a poslu Jeho, byť to byli otcové
jejich či synové jejich anebo bratři jejich či rod jejich. Do
srdcí těchto vepsal Bůh víru a podpořil je duchem od Něho
pocházejícím. A uvede je do zahrad, pod nimiž řeky tekou a v nichž
nesmrtelní budou. Bůh nalezl v nich zalíbení a oni nalezli
zalíbeni v Něm – a tito tvoří stranu Boží! A což nebudou ti, kdož
ke straně Boží patří, blažení?

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.