Svatý korán – Sůra 60, Zkoušená, Al-Mumtahana

1. Vy, kteří věříte! Neberte si nepřátele Mé i svoje za přátele,
obracejíce se k nim s láskou, zatímco oni nevěří v to, co k vám
přišlo z pravdy. Vždyť vyhnali posla i vás za to, že věříte v
Boha, Pána svého. Jestliže jste se vydali do boje na Mé cestě a
snažíte se získat Mé zalíbení, jak můžete jim projevovat tajně
svou lásku? Vždyť Já znám, co skrýváte i co najevo dáváte. A kdo z
vás tak učiní, ten zbloudil z cesty přímé.
2. Střetnou-li se s vámi, budou pro vás nepřáteli a vztáhnou po vás
ruce své i jazyky své jen ve zlém a přáli by si, abyste byli
nevěřícími.
3. Nebudou vám k užitku ani vaši pokrevní příbuzní, ani vaše děti a v
den zmrtvýchvstání Bůh mezi vámi rozhodne; Bůh přece jasně zří
vše, co děláte.
4. Vždyť máte nyní příklad překrásný v Abrahamovi a v těch, kdož byli
s ním, když pravili lidu svému: „My nemáme odpovědnost za vás a za
to, co místo Boha ctíte; my se vás zříkáme a propuklo mezi námi a
vámi nepřátelství a nenávist až navěky, dokud neuvěříte v Boha
jediného!“ Výjimkou jsou slova Abrahamova otci jeho: „Budu zajisté
prosit za tebe o odpuštění, ačkoliv nevládnu pro tebe žádnou mocí
u Boha. Pane náš, na Tebe spoléháme a k Tobě se kajícně obracíme a
u Tebe je cíl konečný.
5. Pane náš, neuveď nás v pokušení před těmi, kdož jsou nevěřící, ale
odpusť nám, Pane náš, vždyť Tys mocný, moudrý!“
6. Věru máte v nich příklad překrásný pro každého, kdo doufá
dosáhnout Boha a dne soudného. Ten však, kdo obrátí se zády. . .
tedy Bůh je soběstačný, chvályhodný!
7. Možná že Bůh způsobí, že mezi vámi a těmi, s nimiž jste v
nepřátelství, zavládne láska, neboť Bůh je všemohoucí a Bůh je
nejvýš odpouštějící a slitovný.
8. Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož
nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků
vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé.
9. Avšak Bůh vám zakazuje brát si za přátele ty, kteří proti vám
bojovali kvůli náboženství, a ty, kteří vás vyhnali z příbytků
vašich, a ty, kteří pomáhali při vašem vyhánění. A ti, kdož se s
nimi budou přátelit, jsou nespravedliví!
10. Vy, kteří věříte! Když k vám přicházejí věřící ženy, jež se
vystěhovaly, podrobte je zkoušce! Bůh nejlépe pak zná víru jejich;
a když zjistíte, že jsou věřící, neposílejte je nazpět k
nevěřícím, neboť jim nejsou dovoleny a ani oni nejsou dovoleni
jim, ale dejte nevěřícím to, co vydali jako jejich obvěnění! A
nebude pro vás hříchem, jestliže se s nimi oženíte poté, co dáte
jim obvěnění jejich, avšak nedržte nevěřící ženy ve svazku
manželském a žádejte nazpět to, co jste dali jako obvěnění a
nevěřící ať požadují to, co dali ženám svým. Takové je rozhodnutí
Boží, jímž mezi vámi rozhoduje – a Bůh vševědoucí je i moudrý.
11. A jestliže některá z vašich manželek odejde od vás k nevěřícím a
vy jste dosáhli své pomsty, dejte těm, jejichž manželky odešly,
totéž, co oni vydali jako obvěnění. A bojte se Boha, v něhož
věříte!
12. Proroku, přijdou-li k tobě věřící ženy, přísahajíce ti věrnost, a
že nebudou nic přidružovat k Bohu, že nebudou krást, nebudou
cizoložit, že nebudou zabíjet své děti, že se nedopustí hanebnosti
vymyšlené mezi svýma rukama a nohama a že nebudou neposlušné tebe
v tom, co bylo uznáno za vhodné – přijmi přísahu jejich a popros
Boha za ně o odpuštění, vždyť Bůh odpouštějící je, slitovný.
13. Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele lid, na nějž se Bůh
rozhněval; ti ztratili naději na život budoucí, tak jako ji
ztratili nevěřící ohledně obyvatel hrobů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.