Svatý korán – Sůra 61, Sevřený šik, Al-Saf

1. Chválí Boha vše, co na nebesích je i na zemi – a On mocný je i
moudrý.
2. Vy, kteří věříte! Proč říkáte to, co nečiníte?
3. Bůh velice nenávidí, že říkáte něco, co neděláte,
4. avšak Bůh věru miluje ty, kdož bojují na cestě Jeho v sevřeném
šiku, jako by byli stavbou olovem spojenou.
5. Vzpomeň si, jak pravil Mojžíš lidu svému: „Lide můj, proč se mnou
zle nakládáte, když víte, že jsem poslem Božím k vám?“ A když se
odvrátili, Bůh odvrátil srdce jejich, neboť Bůh nevede cestou
správnou lid hanebníků.
6. A vzpomeň si, jak pravil Ježíš, syn Mariin: „Dítka Izraele, já
jsem vskutku poslem Božím k vám, potvrzujícím pravdivost toho, co
bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst
o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno Ahmad bude.“ Avšak když
předvedl jim jasné důkazy, řekli: „To je kouzelnictví zjevné.“
7. Kdo je nespravedlivější než ten, kdo si proti Bohu lži vymýšlí,
zatímco je vyzýván k přijetí islámu? Bůh věru nevede cestou
správnou lid nespravedlivý.
8. Rádi by sfoukli světlo Boží ústy svými, avšak Bůh učiní světlo Své
dokonalým, i když se to protiví nevěřícím.
9. A On je ten, jenž seslal posla Svého se správným vedením i s
náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími, i
když se to protiví modloslužebníkům.
10. Vy, kteří věříte! Mám vám ukázat obchod, jenž ochrání vás před
trestem bolestným?
11. Uvěřte v Boha a posla Jeho a veďte boj na cestě Boží majetky svými
i osobami svými! A to bude pro vás nejlepší, jestliže jste
vědoucí!
12. A tehdy vám On odpustí hříchy vaše a uvede vás do zahrad, pod
nimiž řeky tekou, a do příbytků příjemných v zahradách Edenu; a to
bude úspěch nesmírný
13. a dá vám i jiné, jež budete milovat: vítěznou pomoc od Boha a
blízké vítězství. Oznam věřícím zvěst radostnou!
14. Vy, kteří věříte! Buďte pomocníky Božími, tak jak to řekl Ježíš,
syn Mariin, apoštolům: „Kdož budou pomocníky mými na cestě Boží?“
I odvětili apoštolové: „My budeme pomocníky Božími.“ A uvěřila
část dítek Izraele, zatímco druhá část neuvěřila. A podpořili jsme
ty, kdož uvěřili, proti nepřátelům jejich a stali se vítěznými.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.