Svatý korán – Sůra 62, Pátek, Al-Džumu`a

1. Oslavuje Boha vše, co na nebesích je i na zemi: vládce přesvatého,
mocného i moudrého!
2. On je ten, jenž poslal mezi národy nevědomé posla z řad jejich,
aby jim přednášel znamení Jeho, očistil je a Písmu a moudrosti je
naučil, zatímco dříve žily v bludu zjevném.
3. A jsou jiní mezi nimi, kdož dosud s nimi se nesjednotili. A On
mocný je i moudrý.
4. Toto je dobrodiní Boží a On dává je tomu, komu chce; a Bůh je pln
dobrodiní nesmírného!
5. Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou
podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí,
kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou
správnou lid nespravedlivý.
6. Rci: „Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu
bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li
pravdomluvní!“
7. Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedly již
předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.
8. Rci: „Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká! Potom budete
navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé, a On
vás již poučí o všem, co jste dělali!“
9. Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční,
pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás
lepší, jste-li vědoucí.
10. A když bude modlitba skončena, rozejděte se po zemi a usilujte o
část přízně Boží! A vzpomínejte často Boha, snad budete blažení!
11. Však když spatří zboží nebo zábavu, pospíchají k nim a nechávají
tě stát. Rci: „To, co je u Boha, je lepší než zábava a
obchodování; Bůh nejlepší je z těch, kdo obživu uštědřují!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.