Svatý korán – Sůra 64, Vzájemné klamání, Al-Taghabon

1. Oslavuje Boha vše, co na nebesích je i na zemi; Jemu náleží
království a Jemu náleží chvála a On mocný je nade věcmi všemi!
2. On je ten, jenž vás stvořil; a mezi vámi jsou nevěřící a jsou mezi
vámi věřící a Bůh jasně vidí vše, co konáte.
3. Stvořil nebesa a zemi jako skutečnost vážnou, dal vám podobu a
učinil podoby vaše krásnými; a u Něho je cíl konečný.
4. On zná dobře vše, co na nebesích je i na zemi, On zná, co skrýváte
i co najevo dáváte. A Bůh dobře ví, co v hrudích vašich se tají.
5. Což nedostalo se vám zvěsti o těch, kdož před vámi nevěřili a
okusili zlých následků jednání svého? A je očekává trest bolestný.
6. A to proto, že přišli k nim poslové jejich s jasnými důkazy, ale
oni řekli: „Cožpak nás mají vést smrtelníci?“ A neuvěřili, zády se
odvrátili a Bůh se bez nich obešel, vždyť Bůh je soběstačný a
chvályhodný.
7. A domnívají se ti, kdož jsou nevěřící, že nebudou vzkříšeni: Rci:
„Ba naopak, při Pánu mém, budete vskutku vzkříšeni a potom budete
poučeni o tom, co jste dělali. A to bude Bohu věcí velmi snadnou.“
8. Věřte tedy v Boha, posla Jeho i světlo, jež jsme vám seslali; Bůh
dobře je zpraven o všem, co děláte.
9. Den, kdy vás shromáždi pro den shromáždění, bude dnem vzájemného
klamání. Těm, kdož v Boha věří a zbožné skutky konají, Bůh vymaže
špatné skutky jejich a uvede je do zahrad, pod nimiž řeky tekou a
kde navěky nesmrtelní zůstanou – a to bude úspěch nesmírný.
10. Ti však, kdož nevěřili a znamení Naše za lež prohlašovali, ti
budou ohně obyvateli a budou v něm nesmrtelní. Jak hnusný je to
cíl konečný!
11. Pohroma žádná nepropukne jinak než s dovolením Božím. A kdo věří v
Boha, toho srdce On na správnou cestu uvede a Bůh je v každé věci
vševědoucí.
12. Poslouchejte Boha a poslouchejte posla; však obrátíte-li se zády.
. . tedy poslu Našemu přísluší jedině hlásání zjevné!
13. Bůh – není božstva kromě Něho – a na Boha nechť se spoléhají
věřící!
14. Vy, kteří věříte! Některé z manželek vašich i dětí vašich jsou vám
nepřáteli, střezte se jich! Vymažete-li však chyby druhému,
prominete a odpustíte, pak i Bůh je odpouštějící, slitovný!
15. Majetky vaše a děti vaše jsou pro vás jen pokušením, zatímco Bůh
má u sebe věru odměnu nesmírnou.
16. Bojte se tedy Boha, jak jen můžete! Slyšte a poslouchejte a
dávejte almužny pro dobro duší svých! A ti, kdož u sebe se varují
skrblictví, ti věru budou blažení!
17. Dáte-li Bohu výhodnou půjčku, On vám ji navrátí dvojnásobně a
odpustí vám; vždyť Bůh je za vděčnost uznalý a laskavý,
18. zná nepoznatelné i všeobecně známé, je mocný, moudrý!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.