Svatý korán – Sůra 65, Rozvod, At-Talák

1. Proroku! Rozvádíte-li se se svými ženami, tedy se s nimi rozveďte
v ustanovené pro ně lhůtě a počítejte přesně dny čekací lhůty a
bojte se Boha, Pána svého! Nevyhánějte je z jejich domů a nechť z
nich neodcházejí, leda kdyby se dopustily hanebnosti zjevné. A
toto jsou omezení Boží a kdo přestupuje omezení Boží, ten sám sobě
křivdí. Ty nevíš, ale možná že Bůh později způsobí nějakou věc
jinou.
2. A když ženy dosáhnou lhůty své, pak je buď podržte podle zvyklosti
vhodné, anebo se od nich odlučte také podle zvyklosti vhodné. A
vyžádejte si svědectví dvou osob spravedlivých mezi vámi a
přistupte k svědectví při Bohu. A toto je napomenutí tomu, kdo
věří v Boha a v den soudný. A kdo je bohabojný, tomu On připraví
východisko
3. a uštědří mu obživu z místa, odkud s tím ani nepočítal. A tomu,
kdo spoléhá se na Boha, tomu On postačí, vždyť Bůh uskutečňuje
rozkaz Svůj a Bůh ustanovil pro věc každou rozměr její.
4. Pro ty z vašich žen, jež již nemají naději na menstruaci, ale
jste-li přesto na pochybách, nechť jsou čekací lhůtou tři měsíce;
a stejně platí i pro ty, které ještě menstruaci neměly. Pro ty,
jež jsou těhotné, skončí čekací lhůta tehdy, když porodí. A kdo je
bohabojný, tomu Bůh věc jeho ulehčí.
5. Toto je nařízení Boží, které vám sesílá. A kdo je bohabojný, tomu
Bůh vymaže špatné skutky jeho a rozmnoží mu odměnu.
6. Ubytujte ženy své po rozvodu tam, kde sami bydlíte, podle možností
svých. Nečiňte jim žádnou újmu s úmyslem je utiskovat. Jsou-li
těhotné, přispívejte jim, pokud neporodí! A jestliže kojí pro vás
dítě vaše, dávejte jim jejich odměnu a dohodněte se vzájemně podle
zvyklosti uznané, však narazíte-li na obtíže, dejte je kojit ženě
jiné!
7. Nechť ten, kdo je blahobytný, dává úměrně k blahobytu svému a
nechť ten, jehož obživa je odměřena, dává z toho, co Bůh mu
uštědřil. A Bůh neukládá duši žádné více než to, co sám jí dal. A
Bůh po těžkostech přinese ulehčení.
8. Ať se již kolik chtělo z měst vzepřelo rozkazu Pána svého a posla
Jeho, zúčtovali jsme s nimi účtem přísným a potrestali jsme je
trestem odporným!
9. A okusila následky počínání svého a konec počínání jejich byla
ztráta jejich.
10. A Bůh připravil pro obyvatele jejich trest strašný, bojte se tedy
Boha vy, kdož nadáni jste rozmyslem a kteří jste uvěřili! Bůh
seslal vám již připomenutí
11. posla, který vám přednáší zřetelná znamení Boží, aby vyvedl ty,
kdož uvěřili a zbožné skutky konali, z temnot k světlu. Kdo v Boha
věří a zbožné skutky koná, toho Bůh uvede do zahrad, pod nimiž
tekou řeky, a tam bude nesmrtelný navěky. A pro takového Bůh
připravil obživu překrásnou.
12. Bůh je ten, jenž stvořil sedm nebes a podobný počet zemí. A
zjevení Jeho sestupuje mezi nimi, abyste zvěděli, že Bůh je nad
každou věcí všemocný a že Bůh objímá věděním Svým věci všechny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.