Svatý korán – Sůra 66, Zákaz, At-Tahrím

1. Proroku, proč ve snaze uspokojit své ženy zakazuješ to, co Bůh ti
dovolil? Vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.
2. Bůh vám uložil, abyste se vyvázali z přísah svých; Bůh ochráncem
je vaším a On vševědoucí je i moudrý.
3. Hle, prorok svěřil v tajnosti jedné ze svých žen novinku; když
však to oznámila jiné a Bůh mu to odkryl, část z toho sdělil a
část si ponechal pro sebe. A když jí to oznámil, zeptala se: „Kdo
ti to sdělil?“ I odpověděl: „Sdělil mi to vševědoucí, dobře
zpravený.“
4. Jestliže se obě kajícně obrátíte k Bohu . . . a srdce vaše se již
odchýlila, avšak budete-li se mu společně protivit, tedy Bůh věru
je ochráncem jeho, i Gabriel a každý spravedlivý z věřících a
andělé jsou nadto pomocníky jeho.
5. Jestliže se s vámi rozvede, možná že mu Bůh pak dá v náhradu
manželky lepší, než jste vy, odevzdané do vůle Jeho, věřící,
pokorně oddané, kajícné, Boha uctívající a slavící, ať již předtím
vdané či panny.
6. Vy, kteří věříte! Střezte sebe i rodiny své před ohněm, jehož
palivem budou lidé a kamení. Na něj dohlížejí andělé přísní a
silní, kteří se neodváží neuposlechnout Boha v ničem, co jim
přikázal, a vykonají vše, co jim bylo poručeno.
7. „Vy, kteří jste neuvěřili, nevymlouvejte se dnes! Dostává se vám
jen odměny za to, co jste dělali.“
8. Vy, kteří věříte! Obraťte se k Bohu s upřímným pokáním! Snad Pán
váš vám vymaže špatné skutky vaše a uvede vás do zahrad, pod nimiž
řeky tekou, v den, kdy nezahanbí Bůh ani proroka, ani ty, kdož s
ním věřili. A světlo jejich poběží před nimi a po pravici jejich a
budou volat: „Pane náš, učiň dokonalým světlo naše a odpusť nám,
vždyť Tys všech věcí mocen!“
9. Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď k nim
přísný! Jejich útočištěm bude peklo – jak hnusný je to cíl
konečný!
10. Bůh uvádí těm, kdož neuvěřili, podobenství o ženě Noema a o ženě
Lota: obě byly pod mocí Našich dvou služebníků bezúhonných a obě
je zradily. Avšak nic jim nepomohli manželé jejich proti Bohu a
bylo jim řečeno: „Vstupte do ohně s těmi, kdož tam vstupují!“
11. A Bůh uvádí těm, kdož uvěřili, příklad ženy Faraónovy, když
zvolala: „Pane můj, postav pro mne u Sebe v ráji příbytek a
zachraň mne před Faraónem a jeho skutky a zachraň mne před lidem
nespravedlivým!“
12. A uvádí i Marii, dceru ´Imránovu, jež panenství své střežila a do
níž jsme vdechli ducha Svého. A za pravdivá prohlásila slova Pána
svého i Písma Jeho a patřila mezi Bohu pokorně oddané.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.