Svatý korán – Sůra 67, Království, Al-Molk

1. Požehnán buď ten, v jehož rukou je království a jenž všemocný je
nad každou věcí,
2. jenž stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, kdo z vás bude v
skutcích nejlepší – a On mocný je i odpouštějící –
3. jenž stvořil sedm nebes ve vrstvách. A nespatříš ve stvoření
Milosrdného nesouměrnost žádnou! Pozvedni jen zrak svůj, zda
uvidíš trhlinu nějakou!
4. A potom obrať svůj zrak ještě dvakrát, a pohled tvůj se k tobě
navrátí ponížen a vyčerpán námahou marnou.
5. My věru jsme ozdobili nejbližší nebe svítilnami, jež určili jsme i
pro satanů kamenováni, a připravili jsme pro ně trest plamenný.
6. Těm, kdož neuvěřili v Pána svého, náleží trest pekelný a jak
hnusný je to cíl konečný!
7. A až tam vrháni budou, uslyší řev jeho, vřením vydávaný,
8. a div že nevybuchne zuřivostí. A pokaždé když doň jedna skupina
bude házena, zeptají se strážci jeho: „Což nepřišel k vám
varovatel žádný?“
9. A odpovědí: „Ano, přišel k nám varovatel, ale za lháře jsme jej
prohlásili a řekli: „Bůh vůbec nic neseslal a vy jste jenom ve
velkém bludu!“
10. A dodají: „Kdybychom byli naslouchali či pochopili, nebyli bychom
dnes věru plamene obyvateli!“
11. Svou vinu tedy doznali – pryč s plamene obyvateli!
12. Těm, kdo bojí se Pána svého kvůli nepoznatelnému, těm věru dostane
se odpuštění i převeliké odměny.
13. Utajujte si řeči své či dávejte je najevo co skryto je v hrudích,
On dobře ví!
14. Což nezná On ty, které stvořil, On, jenž prozíravý je a dobře
zpravený?
15. On je ten, jenž pro vás zemi pokornou učinil; choďte po zádech
jejích a jezte z toho, co vám uštědřil a u Něho bude pak
vzkříšeni.
16. Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, vás nedá pohltit zemí?
Hle, ona se již chví!
17. Jste si jisti tím, že ten, kdo na nebi dlí, na vás nepošle
vichřici plnou kamení? Pak poznáte, co znamená Mé varování!
18. Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla
Má nevole? 5575
19. Což neviděli ptactvo nad sebou, jak křídla roztahuje a skládá?
Nikdo krom Milosrdného je nedrží a On jasně všechny věci zří.
20. A kdo je ten, jenž pro vás vojskem je, aby vám pomohl, leda
Milosrdný? Však nevěřící jsou jen v zaslepení.
21. A kdo je ten, jenž obživu vaši vám uštědří, jestliže On štědrost
svou zadrží? Však naopak oni setrvávají ve vzpurnosti a odmítání!
22. Což ten, jenž klopýtá padaje na tvář svou, je veden lépe než ten,
kdo vzpřímeně po stezce přímé kráčí?
23. Rci: „On je ten, kdo vzniknout vám dal a daroval vám sluch, zrak i
srdce – a jak málo jste vděčni!“
24. Rci: „On je ten, kdo rozšířil vás po zemi – a k Němu budete
shromážděni.“
25. A ptají se: „A kdy se tento slib splní, jste-li pravdomluvní?“
26. Odpověz: „Vědomost o tom je u Boha jedině – já jsem jen varovatel
zjevný.“
27. A až zblízka trest uvidí, naplní se tváře těch, kdož nevěřili,
hrůzou; a bude jim řečeno: „Tohle je to, co jste požadovali!“
28. Rci: „Co si myslíte? A ať již Bůh mě zahubí spolu s těmi, kdož se
mnou jsou, anebo se nad námi slituje, kdo potom ochrání nevěřící
před trestem bolestným?“
29. Rci: „On je Milosrdný; uvěřili jsme v Něho a spoléháme na Něho. A
záhy se dozvíte, kdo vlastně v bludu zjevném se nalézá!“
30. Rci: „Co si myslíte? Kdyby se jednou zrána vody vaše v hloubce
ztratily, kdo tedy, ne-li Bůh, vodu pramenitou vám dá?“

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.