Svatý korán – Sůra 69, Nevyhnutelná, Al-Háqa

1. Nevyhnutelná!
2. Co je to nevyhnutelná?
3. Víš ty vůbec, co je to nevyhnutelná?
4. Jak Thamúdovci, tak i ´Ádovci roztříšťující za lež pokládali.
5. Co Thamúdovců se týče, ti byli ranou hromovou zahubeni,
6. zatímco ´Ádovci byli vichřicí svištivou, nezkrotnou skoseni.
7. Bůh dal jí, zničující, nad nimi vládu po osm dní a sedm nocí; a
byl bys tam viděl lidi k zemi vržené, jako by to byly kmeny palem
vykotlané.
8. A vidíš snad, že by po nich bylo něco zůstalo?
9. Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy
provinili
10. a posla Pána svého neposlouchali, takže Bůh trestem nadměrným je
uchvátil.
11. A když se vodstva rozlila, na plující archu jsme vás přenesli,
12. abychom ji pro vás připomenutím učinili a aby uši pozorné to
podržely.
13. Až bude zatroubeno na pozoun jedním zatroubením
14. a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,
15. v ten den nezvratná dopadne
16. a nebe se rozpoltí a bude zející toho dne
17. a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou
ponese trůn Pána tvého.
18. V ten den předvedeni budete a nezůstane u vás skryto nic tajného.
19. A komu bude dána kniha jeho do pravice, ten řekne: „Zde přečtěte
si knihu mou!
20. Já soudil jsem vždy, že s účtem svým se setkám jednou.“
21. A takový bude mít žití příjemné
22. v zahradě vznešené,
23. jejíž plody na dosah budou.
24. „Jezte a pijte v bezpečí za to, co jste již vykonali v době
minulé!“
25. A komu bude dána kniha jeho do levice, ten řekne: „Ach, kéž by mi
nebyla dána kniha má
26. a já se nikdy nedozvěděl účtu svého výsledek!
27. Ach, kéž by tato smrt byla konečná!
28. K ničemu dnes mi není můj majetek
29. a zanikla, daleko ode mne, pravomoc má!“
30. „Chopte se ho a v řetězy jej zakovejte,
31. pak v ohni pekelném jej palte
32. a potom řetězem sedmdesát loktů dlouhým jej svažte!“
33. On věru nevěřil v Boha mocného
34. a nevybízel k nakrmení nuzného,
35. takže zde nemá dnes druha vřelého
36. ani krom splašek pokrmu jiného,
37. jež jísti budou jen těžcí hříšníci.
38. Hle, já přísahám při tom, co vidíte,
39. i při tom, co nezříte,
40. že toto zajisté je řeč posla vznešeného!
41. Nejsou to slova básníkova – jak málo vy věříte –
42. ani řeč věštcova – jak krátkou paměť máte –
43. leč je to od Pána lidstva seslání!
44. A kdyby si on proti vůli Naší vymýšlel nějaká rčení,
45. věru bychom jej vzali za jeho pravici
46. a pak mu prořízli jeho srdečnici
47. a žádný z vás by tomu nemohl zabránit.
48. Korán vskutku je připomenutí bohabojným
49. a dobře víme, že mezi vámi jsou ti, kdo nazývají jej vylhaným.
50. A věru on zármutku nevěřících je příčinou
51. a vskutku je pravdou jistotnou!
52. Chval tedy jméno Pána svého mocného!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.