Svatý korán – Sůra 70, Stupně, Al-Ma`áredž

1. Ptal se tázající na trest, jenž dopadne
2. na nevěřící: není nikoho, kdo jej odrazí,
3. vždyť od Boha, Pána stupňů, přichází!
4. Stoupají k němu po nich andělé i duch v den, jehož délka let
padesát tisíc měří.
5. Neochvějný buď a pěkně jen vytrvej!
6. Nevěřící daleko vidí ten den,
7. zatímco my nablízku jej vidíme.
8. V ten den nebe bude roztavené mosazi podobné
9. a hory budou jak vločky vlny barevné
10. a nebude se ptát přítel vřelý na přítele,
11. ačkoliv budou na dohled. Hříšník zatouží se vykoupit z trestu dne
onoho syny vlastními,
12. i bratrem svým a družkou svou
13. a klanem vlastním, jenž mu je ochranou,
14. ba všemi, kdož na zemi jsou, aby se to stalo jeho záchranou.
15. 15Však pozor! Toto věru je oheň šlehající,
16. kůži na lebce spalující,
17. jenž svolává toho, kdo zády se otočil a odvrátil
18. a majetek shromažďoval a nakupil.
19. Člověk byl věru stvořen vrtkavý:
20. když dotkne se ho neštěstí, je ustrašený,
21. když dotkne se jej dobré, je odmítavý.
22. Ne tak ti, kdo se modlí,
23. kdo v modlitbách jsou vytrvalí,
24. kdo stanovili podíl z jmění svého
25. pro žebráka i nešťastníka nemajetného
26. a kdo den soudný za pravdivý uznávají
27. a trestu Pána svého se obávají
28. – vždyť před trestem Pána tvého nikdo jist si není –
29. a kdo svá pohlaví chrání
30. jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni –
31. kdož však více než po tomto touží, to věru jsou přestupníci;
32. a kdo svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují
33. a kdo při svědectvích svých v pravdě stojí
34. a o modlitby své pilně dbají –
35. takoví v zahradách rajských se s poctami setkají!
36. Co děje se s nevěřícími, že k tobě krky natahují
37. a zprava i zleva se shlukují?
38. Žádá snad každý z nich, aby uveden byl do zahrad slastí?
39. Však pozor! Stvořili jsme je věru z toho, co sami dobře znají.
40. Však pozor! Přísahám při Pánu východů i západů, že vskutku schopni
jsme
41. lepšími, než oni jsou, je vystřídat, a předejít se v tom nedáme.
42. Nech je být, ať si tlachají a hrají, až se setkají se svým dnem,
jenž byl jim přislíben,
43. se dnem, kdy z hrobů jako by k obětištím chvátali vystoupí se
spěchem,
44. se zrakem zahanbeným, pokryti ponížením. Takový bude den, jenž byl
jim přislíben!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.