Svatý korán – Sůra 71, Noe, Núh

1. Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: „Varuj lid svůj,
dříve než postihne jej trest bolestný!“
2. I pravil Noe: „Lide můj,jsem vyslán k vám jako varovatel zjevný,
3. abyste Boha uctívali, bohabojní byli a mne poslouchali!
4. On odpustí vám vaše viny a dá vám odklad až do lhůty určené. Však
až lhůta Boží přijde, odložena nebude kéž byste to znali!“
5. A zvolal: „Pane můj, vyzýval jsem lid svůj nocí i dnem,
6. mé kázání však rozmnožilo jejich odpor jen.
7. A kdykoliv jsem je vyzýval – abys jim mohl odpustit – tu prsty si
do uší strkali, do šatů svých se halili, zatvrdili se a chovali se
hrdopyšně.
8. Potom jsem jim kázal zcela veřejně,
9. pak jsem vystoupil otevřeně a jednal s nimi skrytě i tajně
10. a pravil jsem jim: ,Proste Pána svého za odpuštění, vždyť On věru
je odpouštějící!
11. On sešle na vás nebe deštěm hojným
12. a rozmnoží vám majetky i syny a připraví pro vás zahrady a řeky.
13. Co je vám, že nedoufáte ve velkomyslnost Boží?
14. On přece stvořil vás v postupných formách;
15. což nevidíte, jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách
16. a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?
17. Bůh dal vám vyrůst ze země jako rostlinám,
18. potom vás do ní vrátí a posléze vás z ní vyvede znenadání.
19. A Bůh zemi jako koberce rozprostřel vám,
20. abyste cestami širokými chodili po ní.‘ “
21. I pravil Noe dále: Pane můj, oni mne neuposlechli a následovali
toho, jehož majetek a děti jen zkázu jeho zvětšily,
22. a nesmírný úklad proti mně připravili
23. a zvolali: ,Neopouštějte božstva svá! Neopouštějte Wadda ani
Suwá´, ani Jaghútha a Ja´úqa a Nasra!‘
24. A věru oni mnohým zbloudit dali; a nerozmnožuj nespravedlivým
ničeho, leda jejich bloudění!“
25. Pro hříchy své pak byli utopeni a do ohně pekelného vrženi a
nenalezli pro sebe mimo Boha žádné pomocníky.
26. A pravil Noe: „Pane můj, neponechávej na zemi žádného obyvatele z
nevěřících,
27. vždyť ponecháš-li je, oni dají zbloudit služebníkům Tvým a nezrodí
nic, než zase zarputilé nevěřící a hříšníky.
28. Pane můj, odpusť mi a rodičům mým i těm, kdož jako věřící do mého
domu vstoupili, a také věřícím mužům a ženám! A nerozmnožuj
nespravedlivým nic, leda záhubu jejich!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.