Svatý korán – Sůra 72, Džinnové, Ad-Džin

1. Rci: „Bylo mi vnuknuto, že skupina džinů naslouchala a řekla:
,Naslouchali jsme Koránu podivuhodnému,
2. k přímé cestě vedoucímu, takže jsme v něj uvěřili a již nikoho
nebudeme přidružovat k Pánu, svému.
3. A věru On – povznesena nechť je důstojnost Pána našeho – si nevzal
družku ani syna žádného.
4. Avšak hlupák jeden z nás o Bohu vedl řeči míru přesahující,
5. ačkoliv jsme se dosud domnívali, že ani lidé, ani džinové o Bohu
nebudou vést řeči lživé!
6. Mužové někteří pak z lidí u mužů z džinů útočiště vyhledali, ti
však jen pošetilost jejich rozmnožili
7. a lidé se – podobně jako vy – že Bůh nikoho nevzkřísí, domnívali.
8. A prohledali jsme nebe, avšak nalezli jsme je plné stráží silných
a plamenů šlehajících.
9. A sedávali jsme dříve u něho na místech vhodných k naslouchání,
však kdokoliv z nás chce naslouchat nyní, ten shledá, že naň číhá
plamen šlehající.
10. A my věru nevíme, zda zlo je zamýšleno pro ty, kdož na zemi dlí,
či zda Pán jejich si pro ně přeje správného vedení.
11. Mezi námi jsou věru bezúhonní a jsou mezi námi zajisté i jiní než
takoví, my na sekty jsme rozděleni.
12. Domníváme se, že nikdy se nám nepodaří uniknout zásahu Božímu na
zemi, ba ani pomocí útěku.
13. A když slyšeli jsme o správném vedení, uvěřili jsme v ně; a ten,
kdo v Pána svého věří, ať nebojí se ani poškození, ani útlaku.
14. A jsou mezi námi ti, kdož do vůle Boží se odevzdali, a jiní, kteří
nespravedliví jsou. A ten, kdo do vůle Boží se odevzdal, ten ubírá
se cestou správnou.
15. Co nespravedlivých se týká, ti peklu palivem budou.‘ “
16. A půjdou-li touto cestou, My věru je napojíme vodou hojnou,
17. abychom je zkoušeli. Kdokoliv však se odvrátí od připomenutí Pána
svého, toho On uvede do trestu těžkého.
18. A modlitebny patří Bohu; nevzývejte v nich tedy spolu s Bohem
nikoho!
19. A když povstal služebník Boží, vzývaje Jej, tu div se proti němu
nezvedli v hustém zástupu.
20. Rci: „Já modlím se pouze k Pánu svému a nikoho nepřidružuji k
Němu.“
21. Rci: „Nevládnu mocí způsobit vám škodu, či abyste správně byli
vedeni.
22. Rci: „Neochrání mě před Bohem nikdo a nenaleznu útočiště žádné
kromě Něho,
23. kromě sdělení od Boha a Jeho poselství. Těm, kdo neposlouchají
Boha a Jeho posla, těm určen je oheň pekelný a budou v něm navěky
nesmrtelní.
24. A až spatří to, co jim bylo slíbeno, poznají, kdo pomocníky má
nejslabší a kdo počtem je nejmenší.“
25. Rci: „Nevím, zda je blízko to, co vám bylo slíbeno, či zda Pán můj
dá odklad tomu další;
26. On jediný zná nepoznatelné a nikoho do svých tajemství nezasvěcuje
27. kromě těch, jež oblíbil si ze Svých poslů; a před ním i za ním
dozorce kráčí,
28. aby zjistil, zda poselství Pána svého hlásá. A On Svým věděním
vše, co konají, objímá a On každou věc přesným počtem počítá.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.