Svatý korán – Sůra 74, Rouchem přikrytý, Al-Muddathir

1. Ty rouchem přikrytý!
2. Vstaň a varuj,
3. Pána svého oslavuj,
4. svůj oděv očišťuj,
5. hněvu Božího se varuj,
6. kvůli rozmnožování zisku neuštědřuj
7. a při Pánu svém trpělivě stůj!
8. Až zatroubeno bude pozounem,
9. ten den bude věru těžkým dnem,
10. pro nevěřící nelehkým břemenem.
11. Nech Mne s tím, jehož jsem Já jediný stvořil,
12. jemuž jsem majetek rozsáhlý daroval
13. a syny zde přítomné uštědřil
14. a jemuž jsem vše hladce uhladil,
15. a on pak ještě dychtí, abych více mu dal!
16. Však pozor! Vždyť proti Našim znamením on brojí,
17. však vyženu ho na vrch příkrý!
18. On věru vymýšlel a rozhodoval,
19. ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!
20. A znovu: ať tedy zhyne tak, jak rozhodoval!
21. Potom kol sebe se rozhlížel,
22. pak zamračil se a nasupil,
23. nakonec zády se obrátil a pyšně odcházel
24. a pravil: „To není leč kouzlo osvojené
25. a slova jen bytosti smrtelné!“
26. Sežehnu však já jej v ohni Saqaru!
27. Víš ty vůbec, co je to Saqar?
28. Nic nenechá a nic nepustí
29. a kůži smrtelníkům spálí
30. a devatenáct andělů nad ním bdí.
31. A za strážce pekla jsme pouze anděly určili a jejich počet jen pro
pokušení nevěřících stanovili, aby ti, jímž dostalo se Písma, se
utvrdili a rozmnožila se víra těch, kdož uvěřili, a aby věřící a
ti, jimž Písmo bylo dáno, nepochybovali a aby ti, v jejichž
srdcích nemoc je, a také nevěřící pravili: „Co chtěl Bůh tímto
příkladem říci?“ Takto Bůh zbloudit nechává, koho chce, a vede
cestou přímou, koho chce. A nikdo kromě Něho nezná vojska Pána
tvého. A není toto leč připomenutí smrtelníkům!
32. Však pozor! Při měsíci,
33. při noci, když ustupuje,
34. při úsvitu, když se rozjasňuje!
35. Saqar je věru jeden z trestů největších,
36. jako varování smrtelníkům daný,
37. těm z vás, kdož chtějí k víře vpředu jít anebo se chtějí opozdit.
38. Každá duše je ručitelkou toho, co si sama vysloužila,
39. kromě lidi po pravici,
40. kteří v zahradách vzájemně se budou ptát
41. na hříšníky:
42. „Co přivedlo vás do Saqaru?“
43. odvětí: „Nebyli jsme mezi modlitbu konajícími
44. ani mezi nuzné krmícími,
45. ale tlachali jsme mezi tlachajícími
46. a den soudný jsme za lež prohlásili,
47. až přišla na nás tato jistota!“
48. A nebude jim nic platná přímluva přímluvců!
49. Co s nimi je, že se odvracejí od připomenutí,
50. jako by byli osly splašenými,
51. před lvem prchajícími?
52. Věru, chce každý z nich, aby svitky rozevřené mu byly přineseny?
53. Však pozor! Oni se naopak neobávají života budoucího.
54. Však pozor! Toto jest připomenutí,
55. a kdo chce, ať na ně si vzpomene!
56. Však vzpomenou si jen tehdy, když Bůh si to bude přát a Jemu
náleží, aby se Ho báli, a Jemu patří odpuštění dát!

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.