Svatý korán – Sůra 79, Vytrhující, Al-Názi`át

1. Při silou vytrhujících,
2. při čile prohánějících,
3. při plavně se nesoucích,
4. při usilovně se předbíhajících,
5. při rozkazy uspořádávajících!
6. V den, kdy rozezní se znějící
7. a přijde po ní následující,
8. v ten den se všechna srdce rozbuší
9. a zraky jejich se hanbou zkruší!
10. Říkají: „Což vskutku budeme vráceni v stav původní,
11. až staneme se kostmi zpráchnivělými?“
12. A připojí: „To věru návrat byl by záhubný!“
13. A ozve se jen zvuk jediný,
14. a hle, octnou se bdící na zemi!
15. Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva,
16. když Pán jeho naň zavolal v údolí posvátném Tuwá:
17. „K Faraónovi se vydej, neb on věru zpupným se projevil,
18. a rci mu: „Což se nepatří, aby ses očistil
19. a já abych tě dovedl k Pánu tvému a ty se Ho bál?“
20. A znamení největší mu ukázal,
21. však ten za lež je prohlásil a neposlušný byl,
22. pak zády se otočil a pryč pospíšil
23. a lidi své si shromáždil a pak prohlásil:
24. „Já vaším pánem jsem nejvyšším!“
25. A učinil jej Bůh na onom i tomto světě trestem varovným,
26. a pro toho, kdo naplněn je bázní, to věru bude poučením!
27. Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,
28. v klenbu je vyzvedl a vhodně vyrovnal,
29. temnotou noc jeho zahalil a jasu dennímu z něho vzejít dal
30. a zemi posléze rozprostřel,
31. a aby voda i pastviny na ní vzešly, způsobil
32. a také hory tam zakotvil,
33. aby užitek v tom pro vás i vaše stáda byl.
34. A až nadejde ten převrat nesmírný
35. v den, kdy člověk si vzpomene na všechno své snažení,
36. tehdy předvedeno bude peklo tomu, kdo uvidí.
37. Ti, kdož vzpurní byli
38. a život pozemský si oblíbili,
39. těm věru peklo za útulek připravili.
40. Však ten, jenž postavení Pána svého se bál a duši svou před vášní
spasil,
41. ten věru v zahradě rajské svůj bude mít azyl.
42. Budou se tě na Hodinu, a kdy má nastat, ptát;
43. proč ty máš se vlastně o ní zmiňovat?
44. Vždyť Pánu tvému patří lhůta její konečná!
45. Ty jen varovatelem jsi toho, jenž obavu z ní má.
46. A v den, kdy spatří ji, bude se jim zdát, jako by v hrobech svých
víc než večer či jitro nestrávili.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.