Svatý korán – Sůra 8, Kořist, Al-Anfál

1. Dotazují se tě na kořist. Rci: „Kořist náleží Bohu a poslu. Bojte
se Boha, dohodněte se mezi sebou a poslouchejte Boha a posla Jeho,
jste-li věřící!“
2. Věřícími jsou věru ti, jichž srdce se zachvívají, když Boha je
vzpomínáno, a jichž víra se znásobí, když přednášena jsou jim Jeho
znamení, a na Pána svého spoléhají,
3. modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají.
4. Toto jsou praví věřící, pro ně jsou připraveny hodnosti vysoké u
Pána jejich i odpuštění i příděl štědrý.
5. Vzpomeň, jak tě Pán tvůj vyvedl z domu tvého s pravdou, zatímco
některým věřícím se to nelíbilo,
6. takže se s tebou hádali kvůli pravdě poté, co jim byla ukázána,
tak jako by byli vlečeni na smrt, sami se na to dívajíce.
7. Tehdy vám Bůh slíbil, že jeden ze dvou oddílů bude patřit vám: a
vy jste si přáli, aby na vás připadl oddíl jiný než silou
vládnoucí. Bůh chtěl potvrdit pravdu slovy Svými a vyhubit do
posledního nevěřící,
8. aby dokázal pravdivost pravdy a zničil falešnost, i když se to
nelíbilo provinilým.
9. A hle, obrátili jste se o pomoc k Pánu Svému a On vyslyšel vás
řka: „Podpořím vás věru tisícem andělů, jdoucích jeden za druhým!“
10. A učinil to Bůh jen jako zvěst radostnou pro vás, aby se uklidnila
srdce vaše. A vítězná pomoc jedině od Boha přichází – a Bůh věru
je všemohoucí, moudrý.
11. A hle, zahalil vás dřímotou na znamení bezpečí od Něho a seslal
vám s nebe vodu, aby vás jí očistil a odňal od vás špínu satanovu
a aby posílil srdce vaše a upevnil paty vaše.
12. A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty,
kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy
bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“
13. A toto je za to, že vzpouzeli se Bohu a poslu Jeho. A ten, kdo se
vzpouzí Bohu a poslu Jeho . . . a Bůh je strašný ve svém trestání.
14. Toto je trest váš, ochutnejte ho a vězte, že pro nevěřící
přichystán je trest ohně pekelného.
15. Vy, kteří věříte! Když se na pochodu střetnete s nevěřícími,
neobracejte se k nim zády!
16. A kdokoliv se k nim v ten den obrátí zády s výjimkou toho, kdo
obrátí se k jinému boji nebo se vzdálí, aby se připojil k jinému
oddílu, ten uvalí na sebe hněv Boží a útulkem jeho se stane peklo
– a jak hnusný je to cíl konečný!
17. Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil; a nevrhals ty, když
jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící
zkouškou dobrou, od Něho přicházející, vždyť Bůh slyšící je,
vševědoucí!
18. Toto je pro vás! A Bůh věru zmaří každou lest nevěřících!
19. Jestliže jste si přáli rozhodnutí, tedy vám již rozhodnutí přišlo.
Jestliže však přestanete, bude to pro vás lepší; začnete-li však
znovu, pak i my začneme znovu, a nebudou vám nic platné vaše
sbory, ať jakkoliv jsou početné, vždyť Bůh je s věřícími!
20. Vy, kteří věříte! Poslouchejte Boha a posla Jeho a neodvracejte se
od něho, zatímco mu nasloucháte!
21. A nebuďte jako ti, kteří říkali „Slyšeli jsme“, ale zatím vůbec
neposlouchali.
22. Nejhoršími tvary před Bohem jsou věru hluší a němí, kteří
neuvažují rozumně.
23. Kdyby v nich byl Bůh rozpoznal něco dobrého, věru by jim byl dal
slyšet, ale i kdyby jim byl dal slyšet, byli by se zády otočili a
odvrátili se.
24. Vy, kteří věříte! Odpovídejte na výzvu Boha a posla Jeho, když ten
vás volá k tomu, co život vám dává. A vězte, že Bůh stojí mezi
člověkem a srdcem jeho a že k Němu budete shromážděni!
25. A bojte se pokušení, jež nepostihuje výlučně jen ty, kdož z vás
jsou nespravedliví! A vězte, že Bůh je strašný ve svém trestání!
26. Vzpomeňte si, jak bylo vás málo a byli jste poníženými v zemi a
báli jste se, že vás lidé odvlekou násilím! Tehdy vám dal útočiště
a podpořil vás pomocí Svou a uštědřil vám pokrmy výtečné – snad
budete vděční!
27. Vy, kteří věříte! Nezrazujte Boha ani posla, vždyť byste zradili
vědomě důvěru, která je vám dána.
28. Vězte, že majetky vaše i děti vaše jsou jen pokušením, zatímco u
Boha je odměna nesmírná.
29. Vy, kteří věříte! Budete-li bohabojní, On dá vám spásné rozlišení
a promine vám vaše špatné činy a odpustí vám; vždyť Bůh je pln
laskavosti nesmírné.
30. A hle, ti, kdož neuvěřili; strojili proti tobě úklady, aby tě
zadrželi anebo zabili či vyhnali.A chystali úklady, avšak i Bůh
chystal úklady – a Bůh je nejlepší v strojení úkladů.
31. A když byla jim přednášená znamení Naše, řekli: „Tahle už jsme
slyšeli, a kdybychom chtěli, mohli bychom říkat podobné věci,
vždyť to není nic jiného než povídačky starých!“
32. A řekli: „Bože veliký, jestliže toto je ta pravda, jež od Tebe
přichází, pak na Nás sešli déšť kamení z nebe nebo nás postihni
hned trestem bolestným!“
33. Bůh však není takový, aby je ztrestal, když jsi mezi nimi – ani
nechce být Bůh vykonavatelem jich potrestání, dokud budou prosit o
slitování.
34. Proč však by je Bůh nepotrestal nyní, když odhánějí věřící od
Mešity posvátné, ač nejsou ochránci jejími? Ochránci jejími jsou
pouze bohabojní; avšak většina z nevěřících to neví.
35. A modlitba nevěřících u chrámu sestává pouze z pískání a tleskání
dlaněmi. Ochutnejte tedy trest za to, že byli jste nevěřící!
36. Ti, kdož nevěří, rozdávají své jmění, aby odvraceli jiné z cesty
Boží; a až je úplně rozdají, zbude jim jen zármutek a potom budou
poraženi. A ti, kdož neuvěřili, budou v pekle shromážděni,
37. aby Bůh mohl oddělit špatného od dobrého, aby mohl postavit
jednoho zlého proti druhému, aby je všechny shromáždil a ujistil v
pekle – a to budou ti, kdož ztrátu utrpí.
38. A těm, kdož jsou nevěřící, řekni, že přestanou-li, bude jim
odpuštěno to, co se již stalo; jestliže však znovu začnou, pak
naplní se obvyklý osud předešlých.
39. Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby
všechno náboženství bylo jen Boží.Jestliže však přestanou, pak Bůh
jasně vidí vše, co dělají.
40. A jestliže se obrátí zády, vězte, že Bůh je vaším ochráncem; jak
výtečný to ochránce a jak výtečný to pomocník!
41. A vězte, že zmocníte-li se jakékoliv kořisti, náleží z ní jedna
pětina Bohu a poslu, příbuzným, sirotkům, nuzným a po cestě Boží
jdoucímu, věříte-li v Boha a v to, co jsme seslali služebníku
Svému v den spásy, v den, kdy střetla se obě vojska. A Bůh je
mocný nade všem věcmi.
42. A hle, byli jste na bližším svahu a oni byli na vzdálenějším svahu
a jezdci byli níže pod vámi; a kdybyste si byli umluvili schůzku,
věru byste se byli hádali o místo a čas této schůzky,avšak vše se
událo tak, aby Bůh rozhodl věc, jež měla být splněna, a aby
zahynul ten, kdo zahynul, v souladu s jasným důkazem, a aby zůstal
naživu ten, kdo zůstal naživu, v souladu s jasným důkazem. A Bůh
je věru slyšící, vševědoucí!
43. A hle, Bůh ti je ukázal ve snu tvém v menším počtu, neboť kdyby ti
je byl ukázal početnější, byli byste ztratili odvahu a byli byste
se hádali o této věci, avšak Bůh vás uklidnil, neboť On dobře zná,
co hrudi vaše skrývají.
44. A hle, On ukázal vám je ve chvíli střetnutí tak, že jevili se
zrakům vašim méně početnými, a zmenšil i počet váš ve zracích
jejich, aby Bůh mohl rozhodnout věc, jež měla být splněna. A k
Bohu se navrátí všechny věci.
45. Vy, kteří věříte! Kdykoliv střetnete se s nějakým oddílem,
vytrvejte pevně a vzývejte často Boha – snad dosáhnete úspěchu!
46. Poslouchejte Boha a posla Jeho a nehádejte se, abyste neztratili
odvahu a neodvrátil se od vás vítr příznivý! Buďte trpěliví, neboť
Bůh stojí na straně trpělivých!
47. Nebuďte jako ti, kdož vyrazili ze svých obydlí domýšlivě a
stavějíce se na odiv lidem, aby odvraceli jiné od cesty Boží –
však Bůh objímá ve vědění svém vše, co dělají.
48. A hle, satan jim zkrášlil skutky jejich a řekl: „Dnes není mezi
lidmi nikoho, kdo by vás porazil, a já jsem spojencem vaším!“ Když
však obě vojska se octla na dohled, tu dal se na ústup a zvolal:
„Já nejsem za vás odpovědný, neboť já věru vidím to, co vy
nevidíte. Bojím se Boha, neboť Bůh strašný je ve svém trestání!“
49. A hle, řekli pokrytci a ti, jichž srdce jsou nemocná: „Tyto lidi
oklamalo náboženství jejich!“ Ale ten, kdo se spoléhá na Boha –
vždyť Bůh mocný je i moudrý.
50. Kéž bys mohl vidět, až andělé odvolají ty, kdož byli nevěřící, a
budou je bít po tvářích a po zádech volajíce: „Okuste nyní trestu
spalujícího
51. za to, co ruce vaše dříve prováděly! Bůh však neukřivdí
služebníkům Svým.“
52. Osud jejich bude jako osud rodu Faraónova a těch, kdož byli před
nimi: neuvěřili ve znamení Boží a Bůh je uchvátil za hříchy
jejich, vždyť Bůh je silný a strašný ve svém trestání.
53. A to je proto, že Bůh není takový, aby měnil Své dobrodiní,jímž
omilostnil lid nějaký, pokud oni nezmění to, co je v duších jejich
– a Bůh věru je slyšící, vševědoucí.
54. A dopadne to s nimi jako s rodem Faraónovým a těch, kdož byli před
nimi: znamení Pána svého za lež prohlásili a My jsme je zahubili;
a utopili jsme rod Faraónův, neboť všichni byli nespravedliví.
55. Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a
stále ještě nevěří,
56. a ti, s nimiž jsi uzavřel smlouvu a kteří potom pokaždé tuto
smlouvu porušili nejsouce bohabojní.
57. Jestliže se s nimi střetneš ve válce, zastraš pak jimi ty, kdož
přijdou po nich – snad se vzpamatují!
58. Obáváš-li se zrady od lidí, hoď jim nazpátek úmluvu stejným
způsobem, neboť Bůh věru nemiluje zrádce.
59. Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že nás předhoní – nepodaří
se jim uniknout našemu zásahu!
60. Připravte tedy proti nim všechno, co schopni jste postavit ze síly
a oddílů jezdeckých, abyste zastrašili nepřátele Boží i nepřátele
své a jiné mimo ně, které ještě neznáte, ale které Bůh dobře zná.
A cokoliv vydáte na cestě Boží, bude vám plně nahrazeno a nebude
vám ukřivděno.
61. A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty a spoléhej na
Boha, vždyť On slyšící je i vševědoucí.
62. Chtějí-li tě však oklamat, tedy Bůh ti zajisté postačí – On, jenž
tě podpořil vítěznou pomocí Svou i pomocí věřících
63. a sjednotil srdce jejich. A i kdybys vydal vše, co je na zemi,
nesjednotil bys srdce jejich, avšak Bůh je sjednotil, vždyť On
mocný je i moudrý.
64. Proroku, nechť ti stačí Bůh a ti, kdož následují tě z věřících!
65. Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet
vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto,
porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.
66. Nyní vám Bůh ulehčil, neboť dobře ví, že mezi vámi je slabost.
Bude-li mezi vámi sto vytrvalých, porazí dvě stě, a bude-li jich
mezi vámi tisíc, porazí dva tisíce z dovolení Božího, vždyť Bůh je
na straně vytrvalých.
67. Nebylo dáno proroku žádnému, aby měl zajatce, pokud dokonale
neporazil nepřátele na zemi. Vy toužíte po tom, co nabízí vám
život pozemský, zatímco Bůh vám chce dát život budoucí – a Bůh
mocný je i moudrý.
68. A kdyby nebylo příkazu již dříve od Boha daného, byl by se vás
dotkl trest nesmírný za to, co jste si vzali.
69. Jezte z toho, co jste ukořistili, jen dovolené a výtečné a bojte
se Boha, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný.
70. Proroku! Rci těm ze zajatců, kteří jsou v rukou vašich:
„Rozezná-li Bůh něco dobrého v srdcích vašich, daruje vám lepší
než to, co bylo vám vzato, a odpustí vám, neboť Bůh je
odpouštějící, slitovný.“
71. A hodlají-li tě zradit nyní, vždyť již předtím zradili Boha, avšak
On vám umožnil se jich zmocnit, neboť Bůh vševědoucí je i moudrý.
72. Vskutku ti, kdož uvěřili, přesídlili a vedli boj majetky i osobami
svými na stezce Boží, a ti, kdož jim útulek poskytli a pomohli jim
– ti všichni jsou si navzájem přáteli. Avšak s těmi, kdož uvěřili,
a přesto nepřesídlili, nepěstujte přátelství v ničem, dokud
nepřesídlí.Jestliže vás požádají o pomoc ve věci náboženství, jste
povinni jim pomoci proti všem kromě těch lidí, s nimiž máte
smlouvu. A Bůh jasně vidí vše, co děláte.
73. Ti, kdož neuvěřili, jsou si navzájem přáteli. Jestliže neučiníte
podobně, pak zavládne na zemi pokušení i zkaženost veliká.
74. Věru ti, kdož uvěřili, přesídlili a vedli boj na cestě Boží, a ti,
kdož jim útulek poskytli a pomohli jim, ti všichni jsou pravými
věřícími a jim dostane se odpuštění i přídělu štědrého.
75. A ti, kdož později uvěřili, přesídlili a bojovali spolu s vámi, ti
také patří k vám; avšak ti, kdož pokrevně spřízněni jsou, jsou si
vzájemně nejbližší podle příkazu Božího a Bůh ví o věcech všech.

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.