Svatý korán – Sůra 9, Pokání, At-Tauba

1. Zproštění od Boha a posla Jeho pro ty z modloslužebníků, s nimiž
jste uzavřeli úmluvu :
2. „Pohybujte se volně po zemi po dobu čtyř měsíců a vězte, že nejste
schopni uniknout zásahu Božímu a že Bůh zahanbí nevěřící!“
3. Provolání od Boha a posla Jeho k lidem v den velké pouti: Bůh a
Jeho posel se zříkají závazků vůči modloslužebníkům; jestliže se
však kajícně obrátíte, bude to pro vás lepší, jestliže se však
odvrátíte zády, vězte, že nejste schopni uniknout zásahu Božímu. A
oznam těm, kdož neuvěřili, zvěst radostnou o trestu bolestném!
4. Výjimku tvoří ti modloslužebníci,s nimiž jste uzavřeli úmluvu a
kteří vám potom nikterak neškodili a nikomu proti vám nepomáhali.
Dodržujte tedy plně vůči nim úmluvu až do vypršení lhůty její,
neboť Bůh věru miluje ty, kdož jsou bohabojní.
5. A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky,
kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti
nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou
dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich,
vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
6. Požádá-li tě některý z modloslužebníků o ochranu,mu ji poskytni –
aby mohl slyšet slovo Boží. Potom jej nech dospět do místa pro něj
bezpečného; a to je proto, že jsou lidé, kteří nic nevědí.
7. Jak by mohli mít modloslužebníci kromě těch, s nimiž jste uzavřeli
úmluvu u Posvátné mešity,úmluvu s Bohem a Jeho poslem? Pokud budou
přímí v jednání s vámi, buďte i vy vůči nim přímí, neboť Bůh
miluje bohabojné!
8. Jak jinak? Kdyby nabyli nad vámi převahy, nedodrželi by vůči vám
ani spojenectví, ani přísahu úmluvy! A snaží se vás uchlácholit
ústy svými, zatímco srdce jejich jsou odmítavá a většina z nich
jsou hanebníci.
9. A oni kupují za znamení Boží věci nepatrné ceny a odvracejí jiné
od cesty Jeho. Jak hnusné je to, co provádějí!
10. A nedodržují vůči věřícímu ani spojenectví, ani přísahu úmluvy a
jsou to věru přestupníci!
11. Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat
almužnu, pak se stanou vašimi bratry v náboženství. A My
srozumitelně vykládáme znamení pro lid, který je vědoucí.
12. Jestliže však poruší přísahy své poté, co uzavřeli úmluvu, a
zaútočí na náboženství vaše, pak bojujte proti vůdcům nevěrectví;
a pro ně neplatí žádné přísahy – snad potom přestanou!
13. Což nebudete bojovat proti lidu, jenž porušil přísahy své a
usiloval o vyhnání posla a první vás napadl? Bojíte se jich snad?
Však Bůh má větší právo na to, abyste se Ho obávali, jste-li
vskutku věřící.
14. Bojujte tedy proti nim a Bůh je vašima rukama potrestá a zahanbí a
dopomůže vám k vítězství nad nimi a uzdraví hrudě věřících
15. a odstraní hněv ze srdcí jejich. A Bůh přijme pokání, od koho
chce, vždyť On vševědoucí je i moudrý.
16. Nebo se snad domníváte, že budete opuštěni, dříve než Bůh pozná ty
z vás, kteří bojují na cestě Jeho a kteří si nevzali za spojence
nikoho kromě Boha, Jeho posla a věřících? Bůh zajisté je dobře
zpraven o všem, co děláte.
17. A nepřísluší modloslužebníkům starat se o modlitebny Boží, když
sami o sobě dosvědčili, že jsou nevěřící. To jsou ti, jichž skutky
budou marné a v ohni budou nesmrtelní!
18. O modlitebny Boží se mohou starat jedině ti, kdož věří v Boha a v
den poslední, modlitby dodržují, almužny dávají a jen Boha se
obávají. A možná, že budou mezi těmi, kdož správnou cestou jsou
vedení.
19. Domníváte se, že ten, kdo poutníky napájí a o Posvátnou mešitu se
stará, je roven tomu, kdo uvěřil v Boha a v den poslední a bojuje
na cestě Boží? Ti nebudou si rovni před Bohem a Bůh nepovede
správnou cestou lid nespravedlivý.
20. Ti, kdož uvěřili a vystěhovali se a bojovali na cestě Boží majetky
i osobami svými, ti dosáhnou u Boha hodnosti nejvyšší a takoví
budou úspěšní.
21. Pán jejich jim oznamuje zvěst radostnou o Svém milosrdenství i
zalíbení, a o zahradách, v nichž budou mít trvalé potěšení
22. a v nichž budou navěky nesmrtelní, neboť u Boha je věru odměna
nesmírná.
23. Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své,
jestliže je jim nevěrectví milejší než víra. A ti z vás, kdož se s
nimi přátelí, jsou nespravedliví!“
24. Rci: „Jsou-li vám vaši otcové, vaši synové, vaši bratři, vaše
manželky, váš rod a jmění, které jste získali, a obchod, jehož
úpadku se obáváte, a příbytky vaše, v nichž zalíbeni máte, milejší
než Bůh a Jeho posel a ti, kdož na cestě Jeho bojují, tedy
počkejte, až Bůh přijde se Svým rozhodnutím! A Bůh nevede cestou
správnou lid hanebníků.“
25. Bůh vám dozajista pomohl již na bojištích mnohých i v den bitvy u
Hunajnu, kdy jste se těšili ze svého velkého počtu. Ale nijak vám
to neprospěje, když se vám země, přes svou rozlehlost, stala úzkou
a když jste se potom obrátili zády.
26. Potom Bůh seslal Svou sakínu poslu Svému a věřícím a seslal také
vojska, jež byla pro vás neviditelná, a potrestal ty, kdož
nevěřili a taková je odměna nevěřících.
27. Později pak Bůh přijme pokání od těch, od nichž chce a Bůh je
odpouštějící, slitovný.
28. Vy, kteří věříte! Modloslužebníci jsou věru nečistota! Nechť se
tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě po tomto roce! A obáváte-li
se kvůli tomu nedostatku, pak vás Bůh obohatí ze štědrosti Své,
bude-li chtít, a Bůh věru je vševědoucí i moudrý.
29. Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a
nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají
náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma dokud nedají
poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.
30. A říkají židé: „´Uzajr je syn Boží!“ a říkají křesťané: „Mesiáš je
syn Boží!“ A taková je řeč, již ústy svými pronášejí, a napodobují
tak řeč oněch, kdož před nimi byli nevěřící. Nechť Bůh proti nim
bojuje! Do jaké lži to upadli!
31. A vzali si učence své a mnichy své za pány vedle Boha a stejně tak
i Mesiáše, syna Mariina, ačkoliv jim bylo přikázáno uctívat toliko
Boha jediného. A není božstva kromě Něho, jenž slávou Svou
povznesen je nad ty, kdož jsou k Němu přidružováni!
32. Chtěli by zhasnout světlo Boží ústy svými, avšak Bůh nechce nic
jiného než učinit světlo Své dokonalým, i když se to protiví
nevěřícím.
33. On je ten, jenž vyslal posla Svého se správným vedením a
náboženstvím pravdivým, aby zvítězilo nad všemi náboženstvími
jinými, i když se to nelíbí modloslužebníkům.
34. Vy, kteří věříte! Věru mnoho z učených a z mnichů pohlcuje majetky
lidí způsobem podvodným a odvrací lidi od cesty Boží! A těm, kdož
shromaždují zlato a stříbro a nevynakládají je na cestě Boží, těm
oznam zvěst radostnou o trestu bolestném
35. v den, kdy tyto kovy budou rozpáleny v ohni pekelném a budou jimi
vypálena znamení na čela, boky i záda jejich a bude zvoláno: „Toto
je to, co jste hromadili,okuste nyní toho, co jste tak hromadili!“
36. Zajisté počet měsíců u Boha je dvanáct měsíců, stanovený v Knize
Boží v den, kdy stvořil nebesa a zemi. A z nich jsou čtyři měsíce
posvátné, a to je náboženství neměnitelné. Proto si v nich nečiňte
vzájemně zlé,nýbrž bojujte proti nevěřícím jako jeden muž, tak
jako oni bojují proti vám jako jeden muž a vězte, že Bůh stojí na
straně bohabojných.
37. Vsunutý měsíc je nadměrné nevěrectví, jímž jsou uváděni v bloudění
ti, kdož neuvěřili. V jednom roce prohlašují, že není posvátný, a
v druhém roce, že je posvátný, aby to souhlasilo s počtem měsíců,
jež Bůh učinil posvátnými, takže dovolují to, co Bůh zakázal. A
tak jim byly okrášleny špatné skutky jejich a Bůh nepovede lid
nevěřící.
38. Vy, kteří věříte! Co je s vámi, že když je vám řečeno: „Vytáhněte
do boje na cestě Boží!“, jste jako přikováni k zemi? Což se vám
líbí více život na tomto než na onom světě? Vždyť užívání života
pozemského je nepatrné oproti užívání v životě budoucím!
39. Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným,
vystřídá vás národem jiným a nebudete Mu moci v ničem uškodit,
neboť Bůh je věru mocný nad každou věcí.
40. Jestliže vy mu nebudete pomáhat, Bůh pomohl mu již dříve, když
vyhnali jej nevěřící a když byl jedním ze dvou; a když byli oba
skryti v jeskyni, pravil svému příteli: „Nermuť se, vždyť Bůh je s
námi!“ A seslal mu Bůh Svou sakínu a podpořil jej vojsky pro vás
neviditelnými a ponížil slova těch, kdož nevěřili, zatímco slovo
Boží je nejvyšší – Bůh zajisté je mocný, moudrý.
41. Jděte v boj lehcí i těžcí a bojujte majetky i osobami svými na
cestě Boží! A to bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.
42. Kdyby to byla záležitost blízká nebo cesta krátká, byli by tě věru
následovali, avšak vzdálenost se jim zdála dlouhá, a tak přísahali
při Bohu: „Kdyby nám to bylo možné, byli bychom vskutku vytáhli s
vámi!“ A oni takto zahubili sami sebe a Bůh dobře ví, že jsou
lháři.
43. Kéž ti Bůh odpustí (proroku)! Proč jsi jim dovolil zůstat stranou,
dříve než se ti stalo jasným, kdo jsou pravdomluvní, a než jsi
poznal, kdo jsou lháři?
44. Ti, kdož věří v Boha a v den soudný, nežádají tě o dovolení
bojovat majetky a osobami svými; a Bůh dobře zná bohabojné.
45. Však žádají tě o dovolení vyhnout se boji jenom ti, kdož nevěří v
Boha a v den soudný; jejich srdce jsou naplněna pochybností a jsou
v pochybnostech svých zmítáni.
46. Kdyby byli chtěli vytáhnout do boje, věru by byli činili nějaké
přípravy, avšak Bohu se zhnusilo, aby vytáhli, a dal jim zlenivěti
a bylo jim řečeno: „Zůstaňte sedět doma se sedícími!“
47. Kdyby byli vytáhli s vámi, byli by jen rozmnožili vaše potíže a
byli by zaseli mezi vámi nesvár, snažíce se vás svést k
neposlušnosti. A jsou mezi vámi někteří, kdož horlivě jim
naslouchají, avšak Bůh dobře zná nespravedlivé.
48. A již dříve usilovali, aby vznikl rozkol, a převraceli věci pro
tebe, až vyšla pravda najevo a objevil se rozkaz Boží, přestože se
jim to nelíbilo.
49. A jsou mezi nimi někteří, kdož říkají: „Dovol mi neúčastnit se a
neuváděj mne v pokušení!“ Což však již neupadli do pokušení? A
věru peklo již obklopuje nevěřící.
50. Jestliže se ti dostane něčeho dobrého, působí jim to bolest, ale
když tě postihne nějaké neštěstí, říkají: „My jsme se o věci své
jíž dříve postarali!“ a obracejí se zády, radujíce se.
51. Rci: „Budeme postiženi jenom tím, co nám Bůh připsal a On naším je
Pánem a nechť na Boha se věřící spoléhají!“
52. A rci: „Co můžete pro nás očekávat jiného, než jednu ze dvou odměn
překrásných, zatímco my pro vás očekáváme jedině to, že Bůh vás
zasáhne trestem, jenž vás od Něho postihne rukama našima? Jen
čekejte, my s vámi budeme také čekat.“
53. Rci: „A ať přispíváte dobrovolně, či s nechutí, nebude to od vás
přijato, neboť jste lid hanebníků.“
54. A nebrání tomu, aby byly od nich přijaty jejich příspěvky, leč to,
že neuvěřili v Boha a posla Jeho, že konali modlitbu lenivě a
dávali příspěvky s nechutí.
55. Nechť nebudí obdiv tvůj jmění jejich ani děti jejich! Bůh si je
tím přeje pouze potrestat v životě pozemském a chce, aby duše
jejich odešly, zatímco jsou nevěřící.
56. A přísahají při Bohu, že vskutku patří mezi vás, zatímco mezi vás
nepatří, nýbrž jsou to lidé, kteří stojí stranou.
57. Kdyby nalezli nějaké útočiště či jeskyni nebo úkryt, prchli by tam
s největší rychlostí.
58. A jsou mezi nimi někteří, kdož tě pomlouvají kvůli rozdělování
almužny; když z ní něco dostanou, jsou spokojeni, avšak když z ní
nedostanou nic, hned jsou rozzlobeni.
59. Kéž jsou spokojeni s tím, co jim Bůh a posel Jeho dali, a nechť
řeknou: „Bůh nám postačí a Bůh nám uštědří ze Své laskavosti a
taktéž i posel Jeho. A my toužíme jen po Bohu!“
60. Almužny jsou pouze pro chudé a nuzné, pro ty, kdož je vybírají,
pro ty, jichž srdce se sjednotila, pro otroky a zadlužené, pro boj
na cestě Boží a pro toho, kdož po ní kráčí podle ustanovení
Božího, a Bůh je vševědoucí, moudrý.
61. A jsou mezi nimi ti, kdož urážejí proroka a říkají: „On je jenom
uchem!“ Odpověz: „On je uchem dobra pro vás, on věří v Boha a má
víru ve věřící a je milosrdenstvím pro ty z vás, kdož uvěřili;
však pro ty, kdož uráželi posla Božího, je připraven trest
bolestný.“
62. A přísahají vám při Bohu, aby vás uspokojili, ale spíše Bůh a Jeho
posel jsou hodni toho, aby byli uspokojeni, jsou-li tamti věřící.
63. Což nevědí, že pro toho, kdo protiví se Bohu a Jeho poslu, je
určen oheň pekelný, v němž bude nesmrtelný? A to je potupa
nesmírná!
64. Pokrytci se obávají, aby nebyla ohledně nich seslána súra, jež by
jim oznámila to, co v srdcích jejich je skryto. Rci: „Jen se
posmívejte, avšak Bůh vyjeví to, čeho se obáváte!“
65. Když se jich tážeš, tu věru řeknou: „My jsme jen tak tlachali a
bavili se!“ Rci: „Jak jste se mohli posmívat Bohu, Jeho znamením a
Jeho poslu?“
66. Nevymlouvejte se! Stali jste se nevěřícími poté, co dostalo se vám
víry pravé. Jestliže odpustíme jedné skupině z vás, jinou zase
naopak potrestáme za to, že byli hříšníky.
67. Pokrytci, muži i ženy, patří jedni k druhým: přikazují
zavrženíhodné a zakazují vhodné a zavírají ruce své. Zapomněli na
Boha a také On na ně zapomněl, neboť pokrytci jsou věru hanebníci.
68. A Bůh přislíbil pokrytcům mužům i ženám stejně jako nevěřícím oheň
pekelný, v němž nesmrtelní budou dlít; to bude úděl jejich. A
proklel je Bůh a pro ně určen je trest trvalý.
69. Jste jako ti, kdož před vámi byli a větší moc a hojnější majetek i
děti měli a svého přídělu pozemského si užívali. I vy si užíváte
přídělu pozemského, tak jak si ho užívali ti, kdož před vámi byli,
a vedete stejné plané řeči, jaké vedli oni; a skutky jejich marné
byly na tomto i na onom světě a oni jsou těmi, kdož ztrátu
utrpěli.
70. Což se jim nedostalo zprávy o těch, kdož před nimi žili? O lidu
Noemově, o Ádovcích a Thamúdovcích, o lidu Abrahamově, o
obyvatelích Madjanu a o Městech vyvrácených? K nim všem přišli
poslové s důkazy jasnými a Bůh nebyl takový, aby jim ukřivdil, leč
oni sami sobě ukřivdili.
71. Věřící muži a věřící ženy jsou si vzájemně přáteli a přikazují
vhodné a zakazují zavrženíhodné, dodržují modlitbu, dávají almužnu
a jsou poslušní vůči Bohu a Jeho poslu. Nad těmi se Bůh věru
slituje, neboť Bůh mocný je i moudrý.
72. Bůh přislíbil věřícím mužům a věřícím ženám zahrady, pod nimiž
řeky tekou, v nichž nesmrtelní budou dlít, a přislíbil jim
příbytky rozkošné v zahradách Edenu. Však zalíbení Boží bude
odměnou největší, a to úspěch bude nesmírný.
73. Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný
na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl
konečný!
74. A přísahají při Bohu, že to neřekli, avšak již pronesli slova
nevíry a stali se nevěřícími poté, co byli již muslimy.A zamýšleli
něco, čeho pak vůbec nedosáhli, a mstili se jedině za to, že Bůh a
posel Jeho je obohatil z dobrodiní Svého. Však jestliže se kajícně
obrátí, bude to pro ně lepší, jestliže se naopak zády odvrátí,
potrestá je Bůh trestem bolestným na tomto i na onom světě. A
nebudou mít na zemi ochránce ani pomocníka žádného.
75. A jsou mezi nimi někteří, kdož uzavřeli s Bohem úmluvu: „Dá-li nám
On něco ze své štědrosti, rozdáme to jako almužnu a budeme patřit
mezi bezúhonné.“
76. Když však jim Bůh dal ze štědrosti Své, skrblili s tím, odvrátili
se a vzdálili se.
77. A mělo to za následek, že pokrytectví vstoupilo do jejich srdci až
do dne, kdy setkají se s Ním a budou potrestáni za to, že porušili
slib svůj daný Bohu, a za to, že prolhaní byli.
78. Což nevědí, že Bůh zná tajemství jejich i skryté rozhovory jejich
a že Bůh zná dobře i nepoznatelné ?
79. A těm, kdož pomlouvají ty z věřících, kteří dobrovolně dávají
almužny, a ty z nich, kteří dávají jen tolik, kolik nalezli s
největším úsilím, a vysmívají se jim – těm Bůh se bude posmívat a
pro ty je připraven trest bolestný.
80. Pros za odpuštění pro ně, anebo nepros! A i kdybys prosil pro ně
za odpuštění sedmdesátkrát, neodpustí jim Bůh! A to je za to, že
neuvěřili v Boha a v posla Jeho a Bůh přece nepovede po cestě
správné lid hanebníků.
81. Ti, kdo zůstali sedět doma, se radují, že za zády posla Božího se
neúčastnili boje; nelíbí se jim bojovat majetky a osobami svými na
cestě Boží a říkají: „Nevydávejte se do boje ve vedru!“ Rci: „V
ohni pekelném bude mnohem horší vedro!“ Kéž by to jen pochopili!
82. Budou se nyní smát jen krátce, ale dlouho budou plakat (na onom
světě) v odplatu za to, co si vysloužili!
83. A jestliže tě Bůh navrátí k některé skupině z nich a budou-li tě
žádat o dovolení vytáhnout do boje, řekni jim: „Už nikdy se mnou
nepůjdete do boje a už nikdy se mnou nebudete bojovat proti
nepříteli! Zalíbilo se vám sedět doma hned napoprvé, zůstaňte tedy
nyní sedět s těmi, kdož doma zůstali!“
84. A nikdy se již nemodli nad žádným z nich, když zemře, a nikdy se
nezastav u jeho hrobu! Vždyť oni nevěřili v Boha ani posla Jeho a
zemřeli jako hanebníci.
85. Nechť nebudí obdiv tvůj jmění jejich ani dětí jejich! Bůh si je
tím přeje pouze potrestat v životě pozemském a chce, aby duše
jejich odešly, zatímco jsou nevěřící.
86. A když byla seslána súra nařizující „Věřte v Boha a bojujte spolu
s Jeho poslem!“, žádali tě blahobytní mezi nimi o dovolení
neúčastnit se a řekli: „Nech nás, abychom zůstali s těmi, kdož
sedí doma!“
87. Zalíbilo se jim, že byli s těmi, kdož zůstali vzadu, a byla
zapečetěna srdce jejich, takže nic nepochopili.
88. Avšak posel a ti, kdož s ním uvěřili, přesto bojovali majetky i
osobami svými a pro ně jsou připraveny nejlepší věci a oni budou
blažení.
89. Bůh pro ně přichystal zahrady, pod nimiž řeky tekou; v nich budou
nesmrtelní, a to úspěch je nesmírný.
90. Ti, kdož se z kočovných Arabů vymlouvají, přišli k tobě, abys jim
dovolil neúčastnit se boje; a zůstali sedět doma i ti, kdo
prohlašovali Boha a posla Jeho za lháře. A postihne ty z nich,
kdož byli nevěřící, trest bolestný.
91. A není hany na slabých, ani na nemocných, ani na těch, kdož
nenaleznou prostředky na výdaje, jsou-li upřímně oddáni Bohu a
Jeho poslu. A není důvodu proti těm, kdož dobro konají a Bůh je
odpouštějící, slitovný –
92. ani proti těm, kteří k tobě přijdou, abys jim opatřil jízdní
zvíře, a když ty jim řekneš: „Nenalézám žádné zvíře, na něž bych
vás posadil“, odvrátí se s očima, z nichž kanou slzy ze zármutku,
že nenalezli nic, čím by přispěli.
93. Avšak je důvod proti těm, kdož tě žádají o dovolení neúčastnit se,
ačkoliv jsou bohatí. Zalíbilo se jim, že byli s těmi, kdož zůstali
vzadu, a Bůh již zapečetil srdce jejich, aniž o tom vědí.
94. A budou se vám vymlouvat, až se k nim navrátíte. Rci:
„Nevymlouvejte se, nevěříme vám! Bůh nám již sdělil o vás zprávu a
Bůh a posel Jeho uvidí činy vaše a potom budete navráceni k Tomu,
jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé a On vám oznámí, co jste
vlastně dělali.“
95. A budou vám přísahat při Bohu, až se k nim navrátíte, abyste se od
nich vzdálili. Odvraťte se tedy od nich, neboť jsou to špinavci a
jejich příbytkem bude peklo v odměnu za to, co si vysloužili.
96. A budou vás zapřísahat, abyste v nich opět nalezli zalíbení;
jestliže vy v nich snad opět naleznete zalíbení, Bůh věru
nenalezne zalíbení v lidu hanebníků.
97. Kočovní Arabové jsou nejhorší v nevěře a v pokrytectví a nejvíce
nakloněni přehlížet omezení, jež Bůh seslal poslu Svému. A Bůh je
vševědoucí, moudrý.
98. A jsou mezi kočovnými Araby ti, kteří pokládají příspěvky své za
pokutu a vyčkávají, až postihne vás obrat ke špatnému. Je ať
postihne obrat ke špatnému! A Bůh je slyšící, vševědoucí.
99. A jsou mezi kočovnými Araby někteří, kdož věří v Boha a v den
poslední a pokládají příspěvky své za přiblížení se k Bohu a k
modlitbám posla. Což toto není vskutku cesta, aby se přiblížili? A
Bůh je uvede do milosrdenství Svého, neboť Bůh věru je
odpouštějící, slitovný.
100. A Bůh nalezl zalíbení v prvních předchůdcích z přesídlenců a
pomocníků a v těch, kdož je následovali ve zbožných skutcích a
také oni nalezli zalíbeni v Bohu; On pak připravil pro ně zahrady,
pod nimiž řeky tekou a v nichž nesmrtelní navěky přebývat budou a
to úspěch bude nesmírný.
101. Mezi kočovnými Araby, kteří jsou ve vašem okolí, i mezi obyvateli
Medíny jsou pokrytci, zatvrzelí v pokrytectví svém. Ty je neznáš,
avšak My je dobře známe a potrestáme je dvakrát a pak budou
vráceni k trestu nesmírnému.
102. Avšak jiní uznali hříchy své a smísili tak skutky dobré s jinými,
jež jsou špatné; a možná že jim Bůh odpustí, vždyť Bůh je věru
odpouštějící, slitovný.
103. Ber ze jmění jejich almužnu, kterou je očišťuješ a
ospravedlňuješ! Modli se za ně, neboť modlitba tvá bude pro ně
uklidněním a Bůh je slyšící, vševědoucí.
104. Což nevědí, že Bůh je ten, jenž přijímá pokání služebníků Svých a
přijímá i almužnu? Bůh věru je blahovolný k pokání a slitovný.
105. Rci: „Jednejte, a Bůh uvidí činy vaše stejně jako Jeho posel a
věřící! A pak budete navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i
všeobecně známé, a On vám oznámí, co jste vlastně dělali.“
106. Jiným pak byl dán odklad až do rozhodnutí Božího: buď je
potrestá, anebo přijme jejich pokání a Bůh vševědoucí je i moudrý.
107. A ti, kdo si zřídili mešitu ze vzdoru a z nevěry a pro rozkol
mezi věřícími a jako nástrahu,jsou ti, kdo vedli válku proti Bohu
a Jeho poslu již dříve; a oni věru přísahají: „My chtěli jsme jen
to nejlepší!“ Však Bůh je svědkem, že jsou vskutku lháři.
108. Nikdy v ní nekonej modlitbu ! Mešita založená od prvního dne na
bohabojnosti je k tomu, aby ses v ní modlil, věru vhodnější, a
jsou v ní muži, kteří milují očišťování a také Bůh miluje ty, kdož
se očišťují.
109. Je ten, jenž založil stavbu svou na bázni Boží a pro Jeho
zalíbení, lepší než ten, kdo založil stavbu svou na okraji
podemletého břehu a zřítí se s ní do ohně pekelného? Bůh věru
nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.
110. A stavba jejich, kterou si postavili, nepřestane být příčinou
pochybností v srdcích jejich, dokud se jejich srdce nerozpadnou na
kusy. A Bůh vševědoucí je i moudrý.
111. A Bůh věru koupil od věřících jejich osoby i jejich majetky s
tím, že jim budou dány zahrady. A oni bojují na cestě Boží –
zabíjejí a jsou zabíjeni. A to je slib Jeho pravdivý, daný v Tóře,
v Evangeliu, i v Koránu. A kdo věrněji dodržuje slib svůj než Bůh?
Radujte se tedy z obchodu svého s Ním uzavřeného a to úspěch je
nesmírný.
112. Kající se, uctívající, chválící, oslavující, sklánějící se,
poklekající, přikazující vhodné a zakazující zavrženíhodné,
dodržující ustanovení Boží . . . Oznam věřícím zvěst radostnou!
113. Nepřísluší prorokovi ani věřícím, aby prosili za odpuštění pro
modloslužebníky, byť i to byli blízcí příbuzní, poté, co bylo jim
jasně ukázáno, že stanou se obyvateli ohně.
114. A byla prosba Abrahamova za odpuštění pro otce jeho pouze
splněním slibu, který mu byl dal. Když však mu bylo objasněno, že
otec jeho je nepřítel Boží, zřekl se Abraham odpovědnosti za něj.
A byl Abraham věru soucitný i blahovolný.
115. A Bůh věru není takový, aby dal zbloudit lidem poté, co uvedl je
na správnou cestu, a dříve než jim objasnil to, čeho se mají
obávat. A Bůh věru je o každé věci vševědoucí.
116. Bohu náleží království na nebesích i na zemi, On život i smrt
dává; a nemáte vedle Boha ochránce ani pomocníka žádného.
117. A Bůh již věru odpustil prorokovi, vystěhovalcům i
pomocníkům,kteří jej následovali v hodině nesnází, poté, co srdce
jedné části z nich se málem odklonila;a potom přijal pokání jejich
a byl vůči nim shovívavý, slitovný.
118. A prominul rovněž těm třem, kteří zůstali vzadu, když se jim země
přes svou rozlehlost zdála příliš úzkou a i duše jejich pojala
úzkost, takže sami nahlédli, že není jiného útočiště před Bohem
než u Něho samého. A potom se k nim blahovolně obrátil, aby se
mohli kát, vždyť Bůh přijímá pokání a je slitovný.
119. Vy, kteří věříte! Bojte se Boha a buďte s pravdomluvnými!
120. Neslušelo se obyvatelům Medíny ani těm z kočovných Arabů, kteří
jsou v jejich okolí, že zůstali za zády posla Božího a že dali
přednost lásce k sobě před láskou k Němu. A to proto, že je
nepostihla ani žízeň, ani únava, ani hlad na cestě Boží; neučinili
jediný krok, který by rozhněval nevěřící, a neutrpěli z rukou
nepřítele nic, aniž jim to bylo připsáno jako zbožný skutek –
vždyť Bůh nedopustí, aby ztratila se odměna těch, kdož dobré činí.
121. A neučiní jediný výdaj, ať malý či velký, a nepřekročí žádné
údolí,aniž jim to bylo připsáno k dobru, aby je mohl Bůh odměnit
podle toho nejlepšího, co konali.
122. Věřící nechť se nevypravují všichni najednou; proč by se z každé
skupiny nemohl vypravit jeden oddíl, aby se lidé z něho poučili o
náboženství a aby po návratu mohli varovat svůj lid – snad budou
se mít na pozoru!
123. Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou
poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na
straně bohabojných!
124. A sotva je seslána nějaká súra, řeknou někteří z nich: „Komu z
vás přidala tato súra na víře?“ Co se týká těch, kdož uvěřili,
jejich víra se posílila a zaradovali se z ní,
125. zatímco těm, jichž srdce jsou chorobná,přidala jen špínu k špíně
jejich a ti zemřou jako nevěřící.
126. Což nevidí, že v každém roce jsou jednou či dvakrát vystaveni
pokušení? A přece se potom nekají a nevzpamatují se.
127. A sotva je seslána nějaká súra, tu dívají se jeden na druhého a
říkají: „Vidí nás někdo?“ a pak odcházejí. Nechť Bůh odvrátí srdce
jejich, neboť jsou to lidé, kteří nic nepochopí.
128. A nyní přišel k vám již posel z vašich řad vzešlý a tíží jej, že
špatného se dopouštíte, neboť mu záleží na vašem dobru. A vůči
věřícím je shovívavý, slitovný.
129. A jestliže se oni odvrátí, rci: „Bůh mi zcela stačí a není
božstva kromě Něho a na Něj se spoléhám; On Pánem je trůnu
nesmírného!“

Příspěvek byl publikován v rubrice Korán. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.