Bible kralická: 1. Janova, 3. kapitola

1. Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží
slouli. Protoť svět nezná nás, že jeho nezná.
2. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co
budeme. Vímeť pak, že když se okáže, podobni jemu budeme; nebo viděti
jej budeme tak, jakž jest.
3. A každý, kdož má takovou naději v něm, očišťuje se, jakož i on
čistý jest.
4. Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest
přestoupení zákona.
5. A víte, že on se okázal, aby hříchy naše sňal, a hříchu v něm není.
6. Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší,
neviděl ho, aniž ho poznal.
7. Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý
jest, jakož i on jest spravedlivý.
8. Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel od počátku hřeší. Na toť
jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy.
9. Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm
zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.
10. Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdož
nečiní spravedlnosti, neníť z Boha, a kdož nemiluje bratra svého.
11. Nebo toť jest to zvěstování, kteréž jste slýchali od počátku,
abychom milovali jedni druhé.
12. Ne jako Kain, kterýž z toho zlostníka byl, a zamordoval bratra
svého. A pro kterou příčinu zamordoval ho? Proto že skutkové jeho byli
zlí, bratra pak jeho spravedliví.
13. Nedivtež se, bratří moji, jestliže vás svět nenávidí.
14. My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme
bratří. Kdož nemiluje bratra, zůstáváť v smrti.
15. Každý, kdož nenávidí bratra svého, vražedlník jest, a víte, že
žádný vražedlník nemá života věčného v sobě zůstávajícího.
16. Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i myť
tedy máme za bratří duše klásti.
17. Kdo by pak měl statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, an
nouzi trpí, a zavřel by střeva svá před ním, kterak láska Boží zůstává
v něm?
18. Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem, ale skutkem a
pravdou.
19. A po tomť poznáváme, že z pravdy jsme, a před oblíčejem jeho
spokojíme srdce svá.
20. Nebo potupovalo-liť by nás srdce naše, ovšemť Bůh, kterýž jest
větší nežli srdce naše, a zná všecko.
21. Nejmilejší, jestližeť by nás srdce naše nepotupovalo, smělou
doufanlivost máme k Bohu.
22. A zač bychom ho koli prosili, béřeme od něho; nebo přikázaní jeho
ostříháme, a to, což jest libého před oblíčejem jeho, číníme.
23. A totoť jest to přikázaní jeho, abychom věřili jménu Syna jeho
Jezukrista, a milovali jedni druhé, jakož nám vydal přikázaní.
24. Nebo kdož ostříhá přikázaní jeho, v němť zůstává, a on také v něm.
A po tomť poznáváme, že zůstává v nás, totiž po Duchu, kteréhož dal

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Janova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.