Bible kralická: 1. Korintským, 1. kapitola

1. Pavel, povolaný apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, a bratr
Sostenes,
2. Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši,
povolaným svatým, spolu se všechněmi, kteříž vzývají jméno Pána našeho
Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
4. Děkuji Bohu svému vždycky z vás pro tu milost Boží, kteráž dána
jest vám v Kristu Ježíši,
5. Že všemi věcmi obohaceni jste v něm, každým slovem i všelikým
uměním,
6. Jakož svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi,
7. Tak že, nemáte žádného nedostatku v žádném daru, očekávajíce
zjevení Pána našeho Jezukrista,
8. Kterýž i utvrdí vás až do konce bez ouhony ke dni Pána našeho
Jezukrista.
9. Věrnýť jest Bůh, skrze něhož povoláni jste k účastenství Syna jeho
Jezukrista, Pána našeho.
10. Prosímť pak vás, bratří, skrze jméno Pána našeho Jezukrista,
abyste jednostejně mluvili všickni, a aby nebylo mezi vámi roztržek,
ale buďte spojeni jednostejnou myslí, a jednostejným smyslem.
11. Nebo oznámeno jest mi o vás, bratří moji, od domácích Chloe, že by
mezi vámi byly různice.
12. Míním pak toto, že jeden každý z vás říká: Já jsem Pavlův, já
Apollův, já Petrův, já pak Kristův.
13. Rozdělen-liž jest Kristus? Zdali Pavel ukřižován jest za vás? aneb
zdali jste ve jménu Pavlovu pokřtěni byli?
14. Děkuji Bohu, že jsem žádného z vás nekřtil, než Krispa a Gáia,
15. Aby někdo neřekl, že jsem ve jménu svém křtil.
16. Křtilť jsem také i Štěpánovu čeled. Více nevím, abych koho jiného
křtil.
17. Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v
moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.
18. Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám,
kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.
19. Nebo psáno jest: Zahladím moudrost moudrých, a opatrnost opatrných
zavrhu.
20. Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž
Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství?
21. Nebo když v moudrosti Boží svět nepoznal skrze moudrost Boha,
zalíbilo se Bohu skrze bláznové kázaní spasiti věřící,
22. Poněvadž i Židé zázraků žádají, i Řekové hledají moudrosti.
23. Myť pak kážeme Krista ukřižovaného, Židům zajisté pohoršení, a
Řekům bláznovství,
24. Ale povolaným i Židům i Řekům Krista, Boží moc a Boží moudrost.
25. Nebo to bláznovství Boží jest moudřejší nežli lidé, a mdloba Boží
jest silnější než lidé.
26. Vidíte zajisté povolání své, bratří, že nemnozí moudří podlé těla,
nemnozí mocní, nemnozí urození.
27. Ale což bláznivého jest u světa, to vyvolil Bůh, aby zahanbil
moudré, a to, což jest u světa mdlé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné.
28. A neurozené u světa a za nic položené vyvolil Bůh, anobrž kteréž
nejsou, aby ty věci, kteréž jsou, zahladil,
29. Proto aby se nechlubilo před oblíčejem jeho žádné tělo.
30. Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám
moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i vykoupení,
31. Aby, jakož jest napsáno, kdo se chlubí, v Pánu se chlubil.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.