Bible kralická: 1. Korintským, 12. kapitola

1. O duchovních pak dařích, bratří, nechci, abyste nevěděli.
2. Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali
vedeni, tak jste chodili.
3. Protož známoť vám činím, že žádný v Duchu Božím mluvě, nezlořečí
Ježíši, a žádný nemůže říci Pán Ježíš, jediné v Duchu svatém.
4. Rozdílníť pak darové jsou, ale tentýž Duch,
5. A rozdílná jsou přisluhování, ale tentýž Pán,
6. A rozdílné jsou moci, ale tentýž jest Bůh, kterýž působí všecko ve
všech.
7. Jednomu pak každému dáno bývá zjevení Ducha k užitku.
8. Nebo někomu dána bývá skrze Ducha řeč moudrosti, jinému pak řeč
umění podlé téhož Ducha.
9. Jinému pak víra v témž Duchu, jinému darové uzdravování v
jednostejném Duchu.
10. Někomu pak divů činění, jinému pak proroctví, jinému pak rozeznání
duchů, jinému pak rozličnost jazyků, jinému pak vykládání jazyků.
11. Ale to vše působí jeden a týž Duch, rozděluje jednomu každému
obzvláštně, jakž ráčí.
12. Nebo jakož tělo jedno jest a mnoho má oudů, ale všickni ti jednoho
těla oudové, mnozí jsouce, jedno tělo jsou: tak i Kristus.
13. Skrze jednoho zajisté Ducha my všickni v jedno tělo pokřtěni jsme,
buď Židé, buď Řekové, buď služebníci, neb svobodní, a všickni v jeden
duch zapojeni jsme.
14. Nebo tělo není jeden oud, ale mnozí.
15. Dí-li noha: Poněvadž nejsem rukou, nejsem z těla, zdaliž proto
není z těla?
16. A dí-li ucho: Když nejsem oko, nejsem z těla, zdaliž proto není z
těla?
17. Jestliže všecko tělo jest oko, kde pak sluch? Pakli všecko sluch,
kde povonění?
18. Ale zřídil Bůh oudy, jeden každý z nich v těle, tak jakž chtěl.
19. Pakliť by všickni byli jeden oud, kde by bylo tělo?
20. Ale nyní ač mnozí oudové jsou, jest však jedno tělo.
21. Nemůžeť tedy oko říci ruce: Nepotřebí mi tebe, aneb opět hlava
nohám: Nepotřebuji vás.
22. Nýbrž mnohem více oudové, kteříž se zdadí nejmdlejší v těle býti,
potřební jsou.
23. A kteréž máme za nejnepoctivější v těle, těm větší poctivost
činíme; a nepoctiví naši hojnější ozdobu mají,
24. Poctiví pak oudové naši toho nepotřebují. Ale Bůh tak způsobil
tělo, dav poslednějšímu hojnější poctivost,
25. Aby nebyla roztržitost v těle, ale aby oudové jedni o druhé
vespolek pečovali.
26. A protož jestliže co trpí jeden oud, spolu s ním trpí všickni
oudové; pakli jest v slávě jeden oud, radují se spolu s ním všickni
oudové.
27. Vy pak jste tělo Kristovo, a oudové z částky.
28. A některé zajisté postavil Bůh v církvi nejprv apoštoly, druhé
proroky, třetí učitele, potom moci, potom dary uzdravování, pomocníky,
správce, rozličnost jazyků.
29. Zdaliž jsou všickni apoštolé? Zdali všickni proroci? Zdali všickni
učitelé? Zdali všickni divy činí?
30. Zdali všickni mají dary k uzdravování? Zdali všickni jazyky mluví?
Zdali všickni vykládají?
31. Snažujte se pak dojíti darů lepších, a ještěť vyšší cestu vám
ukáži.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.