Bible kralická: 1. Korintským, 14. kapitola

1. Stůjtež o lásku, horlivě žádejte duchovních věcí, nejvíce však,
abyste prorokovali.
2. Nebo ten, kdož mluví cizím jazykem, ne lidem mluví, ale Bohu; nebo
žádný neposlouchá, ale duchem vypravuje tajemství.
3. Kdož pak prorokuje, lidem mluví vzdělání, i napomínání, i potěšení.
4. Kdož mluví cizím jazykem, sám sebe vzdělává, ale ten, kdož
prorokuje, církev vzdělává.
5. Chtělť bych pak, abyste všickni jazyky mluvili, ale však raději,
abyste prorokovali. Nebo větší jest ten, kterýž prorokuje, nežli ten,
kdož jazyky mluví, leč by také vykládal, aby se vzdělávala církev.
6. A protož, bratří, přišel-li bych k vám, jazyky mluvě, což vám
prospěji, nebudu-liť vám mluviti, buď v zjevení neb v umění, buď v
proroctví neb v učení?
7. Však i bezdušné věci, vydávající zvuk, jako píšťalka neb harfa,
kdyby rozdílného zvuku nevydávaly, kterak by vědíno bylo, co se píská,
aneb na harfu hrá?
8. Ano trouba vydala-li by nejistý hlas, kdož se bude strojiti k boji?
9. Tak i vy, nevydali-li byste jazykem srozumitelných slov, kterak
bude rozumíno, co se mluví? Budete jen u vítr mluviti.
10. Tak mnoho, (jakž vidíme), rozdílů hlasů jest na světě, a nic není
bez hlasu.
11. Protož nebudu-liť znáti moci hlasu, budu tomu, kterýž mluví,
cizozemec, a ten, kdož mluví, bude mi cizozemec.
12. Tak i vy, poněvadž jste horliví milovníci duchovních věcí, toho
hledejte, abyste se k vzdělání církve rozhojnili.
13. A protož, kdož mluví jazykem, modl se, aby mohl vykládati.
14. Nebo modlím-liť se jazykem, duch můj se modlí, ale mysl má bez
užitku jest.
15. Což tedy jest? Modliti se budu duchem a modliti se budu i myslí;
plésati budu duchem, a plésati budu i myslí.
16. Nebo kdybys dobrořečil duchem, kterakž ten, kterýž prostý člověk
jest, k tvému díků činění řekne Amen, poněvadž neví, co pravíš?
17. Nebo ač ty dobře díky činíš, ale jiný se nevzdělává.
18. Děkuji Bohu svému, že více než vy všickni jazyky mluvím;
19. Ale v zboru raději bych chtěl pět slov srozumitelně promluviti,
abych také jiných poučil, nežli deset tisíců slov jazykem.
20. Bratří, nebuďte děti v smyslu, ale zlostí buďte děti, smyslem pak
buďte dospělí.
21. Psáno jest v zákoně: Protož rozličnými jazyky a cizími rty budu
mluviti lidu tomuto, a aniž tak mne slyšeti budou, praví Pán.
22. A tak jazykové jsou za div ne těm, kteříž věří, ale nevěřícím,
proroctví pak ne nevěřícím, ale věřícím.
23. A protož když by se sešla všecka církev spolu, a všickni by jazyky
mluvili, a vešli by tam i neučení neb nevěřící, zdaliž neřeknou, že
blázníte?
24. Ale kdyby všickni prorokovali, a všel by někdo nevěřící neb
neučený, přemáhán by byl ode všech, a souzen ode všech.
25. A tak tajnosti srdce jeho zjeveny budou, a padna na tvář, klaněti
se bude Bohu, vyznávaje, že jistě Bůh jest mezi vámi.
26. Což tedy, bratří? Když se scházíte, jeden každý z vás píseň má,
učení má, jazyk má, zjevení má, vykládání má, všecko to budiž k
vzdělání.
27. Buď že kdo jazykem mluví, tedy skrze dva neb nejvíce tři, a to
jeden po druhém, a jeden ať vykládá.
28. Pakli by nebylo vykladače, nechť mlčí v shromáždění, sám pak sobě
nechažť mluví a Bohu.
29. Proroci pak dva neb tři ať mluví, a jiní nechť rozsuzují.
30. Pakliť by jinému tu přísedícímu zjeveno bylo, první mlč.
31. Nebo můžete všickni, jeden po druhém, prorokovati, aby se všickni
učili, a všickni se potěšovali.
32. Duchovéť pak proroků prorokům poddání jsou.
33. Neboť Bůh není původ neřádu, ale pokoje, jako i ve všech
shromážděních svatých.
34. Ženy vaše v shromážděních ať mlčí, nebo nedopouští se jim mluviti,
ale aby poddány byly, jakž i zákon praví.
35. Pakli se chtí čemu naučiti, doma mužů svých nechať se ptají. Nebo
mrzká věc jest ženám mluviti v shromáždění.
36. Zdali od vás slovo Boží pošlo? Zdali k samým vám přišlo?
37. Zdá-li se sobě kdo býti prorokem neb duchovním, nechažť pozná, co
vám píši, žeť jsou přikázaní Páně.
38. Pakli kdo neví, nevěz.
39. A takž, bratří, snažte se o to, abyste prorokovali, a jazyky
mluviti nezbraňujte.
40. Všecko slušně a podlé řádu ať se děje.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.