Bible kralická: 1. Korintským, 6. kapitola

1. Smí někdo z vás, maje při s druhým, souditi se před nepravými, a ne
před svatými?
2. Nevíte-liž, že svatí svět souditi budou? I poněvadž od vás souzen
býti má svět, kterakž nehodni jste těch nejmenších věcí rozsuzovati?
3. Zdaliž nevíte, že anděly souditi budeme? Co pak tyto časné věci?
4. Protož když byste měli míti soud o tyto časné věci, těmi, kteříž
nejzadnější jsou v církvi, soud osaďte.
5. K zahanbeníť vašemu to pravím. Tak-liž není mezi vámi moudrého ani
jednoho, kterýž by mohl rozsouditi mezi bratřími svými?
6. Ale bratr s bratrem soudí se, a to před nevěřícími?
7. Již tedy konečně nedostatek mezi vámi jest, že soudy máte mezi
sebou. Proč raději křivdy netrpíte? Proč raději škody nebéřete?
8. Nýbrž vy křivdu činíte, a k škodě přivodíte, a to bratří své.
9. Zdaliž nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího
nedosáhnou? Nemylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci,
ani měkcí, ani samcoložníci,
10. Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči
dědictví království Božího nedůjdou.
11. A takoví jste někteří byli, ale obmyti jste, ale posvěceni jste,
ale ospravedlněni jste ve jménu Pána Jezukrista a skrze Ducha Boha
našeho.
12. Všecko mi sluší, ale ne všecko prospívá; všecko mi sluší, ale jáť
žádné z těch věcí v moc nebudu podmaněn.
13. Pokrmové břichu, a břicho pokrmům; Bůh pak i břicho i pokrmy
zkazí. Ale tělo ne smilstvu, ale Pánu, a Pán tělu.
14. Bůh pak i Pána vzkřísil, i nás také vzkřísí mocí svou.
15. Nevíte-liž, že těla vaše jsou oudové Kristovi? Což tedy vezma oudy
Kristovy, učiním je oudy nevěstky? Odstup to.
16. Zdaliž nevíte, že kdož se připojuje k nevěstce, jedno tělo jest s
ní? Nebo dí: Budou dva jedno tělo.
17. Ten pak, kdož se připojuje Pánu, jeden duch jest s ním.
18. Utíkejte smilstva. Všeliký hřích, kterýžkoli učinil by člověk,
kromě těla jest, ale kdož smilní, ten proti svému vlastnímu tělu
hřeší.
19. Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého v vás?
Kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji.
20. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem svým i
duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.