Bible kralická: 1. Korintským, 9. kapitola

1. Zdaliž nejsem apoštol? Zdaliž nejsem svobodný? Zdaliž jsem
Jezukrista Pána našeho neviděl? Zdaliž vy nejste práce má v Pánu?
2. Bychť pak jiným nebyl apoštolem, tedy vám jsem; nebo pečet mého
apoštolství vy jste v Pánu.
3. Odpověd má před těmi, kteříž mne soudí, ta jest:
4. Zdaliž nemáme moci jísti a píti?
5. Zdaliž nemáme moci sestry ženy při sobě míti, jako i jiní apoštolé,
i bratří Páně, i Petr?
6. Zdaliž sám já a Barnabáš nemáme moci díla zanechati?
7. I kdo bojuje kdy na svůj náklad? Kdo štěpuje vinici, a ovoce jejího
nejí? Aneb kdo pase stádo, a mléka od stáda nejí?
8. Zdali podlé člověka to pravím? Zdaliž i zákon toho nepraví?
9. Nebo v zákoně Mojžíšově psáno jest: Nezavížeš úst volu mlátícímu. I
zdali Bůh o voly pečuje?
10. Čili naprosto pro nás to praví? Pro násť jistě napsáno jest. Nebo
kdo oře, v naději orati má; a kdo mlátí v naději, naděje své má
účasten býti.
11. Poněvadž jsme my vám duchovní věci rozsívali, veliká-liž by věc
byla, kdybychom my vaše časné věci žali?
12. Kdyžť jiní práva svého k vám užívají, proč ne raději my? A však
neužívali jsme práva toho, ale všecko snášíme, abychom žádné překážky
neučinili evangelium Kristovu.
13. Zdaliž nevíte, že ti, kteříž o svatých věcech pracují, z svatých
věcí jedí, a kteříž oltáři přístojí, s oltářem spolu díl mají?
14. Tak i Pán nařídil těm, kteříž evange-lium zvěstují, aby z
evangelium živi byli.
15. Jáť jsem však ničeho toho neužíval. Aniž jsem toho proto psal, aby
se to při mně tak dálo, anoť by mi mnohem lépe bylo umříti, nežli aby
kdo chválu mou vyprázdnil.
16. Nebo káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to
povinen; ale běda by mně bylo, kdybych nekázal.
17. Jestliže pak dobrovolně to činím, mámť odplatu; pakli bezděk,
úřadť jest mi svěřen.
18. Jakouž tedy mám odplatu? Abych evangelium káže, ukázal, že jest
bez nákladů evangelium Kristovo, proto abych zle neužíval práva svého
při evangelium.
19. Svoboden zajisté jsa ode všech, všechněm sebe samého v službu jsem
vydal, abych mnohé získal.
20. A učiněn jsem Židům jako Žid, abych Židy získal; těm, kteříž pod
zákonem jsou, jako bych pod zákonem byl, abych ty, kteříž pod zákonem
jsou, získal.
21. Těm, kteříž jsou bez zákona, jako bych bez zákona byl, (nejsa bez
zákona Bohu, ale jsa pod zákonem Kristu), abych získal ty, kteříž jsou
bez zákona.
22. Učiněn jsem mdlým jako mdlý, abych mdlé získal. Všechněm všecko
jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl.
23. A toť činím pro evanegelium, abych účastník jeho byl.
24. Zdaliž nevíte, že ti, kteříž v závod běží, všickni zajisté běží,
ale jeden béře základ? Tak běžte, abyste dosáhli.
25. A všeliký, kdož bojuje, ve všem jest zdrželivý. A oni zajisté
proto, aby porušitelnou korunu vzali, ale my neporušitelnou.
26. Protož já tak běžím, ne jako v nejistotu, tak bojuji, ne jako vítr
rozrážeje,
27. Ale podmaňuji tělo své, a v službu podrobuji, abych snad jiným
káže, sám nebyl nešlechetný.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.