Bible kralická: 1. Petrova, 1. kapitola

1. Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím rozptýleným v Pontu,
Galacii, Kappadocii, v Azii, a v Bitynii,
2. Vyvoleným podlé předzvědění Boha Otce, v posvěcení Ducha, ku
poslušenství a skropení krví Ježíše Krista: Milost vám a pokoj
rozmnožen buď.
3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podlé
mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze
vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých,
4. K dědictví neporušitelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému, kteréž se
chová v nebesích, vám,
5. Kteříž mocí Boží ostříháni býváte skrze víru k spasení, kteréž
hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním.
6. V čemžto veselíte se, maličko nyní, (jestliže kdy potřebí jest),
zkormouceni jsouce v rozličných pokušeních,
7. Aby zkušení víry vaší, mnohem dražší nežli zlato, kteréž hyne, a
však se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále, a ke cti i k slávě
při zjevení Ježíše Krista.
8. Kteréhož neviděvše, milujete; kteréhož nyní nevidouce, a však v
něho věříce, veselíte se radostí nevymluvnou a oslavenou,
9. Docházejíce konce víry své, spasení duší.
10. O kterémž spasení bedlivě přemyšlovali, a je vystihati usilovali
proroci, kteříž o té milosti, kteráž se vám státi měla, prorokovali,
11. Vystihajíce to, na který aneb jaký čas mínil by ten, kterýž v nich
byl, Duch Kristův, předpovídající o utrpeních Kristových a o veliké za
tím slávě.
12. Kterýmžto zjeveno jest, že ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což
jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v
Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréž věci žádostivi jsou andělé
patřiti.
13. Protož přepášíce bedra mysli své, a střízlivi jsouce, dokonale
doufejte v té milosti, kteráž vám dána bude při zjevení Ježíše Krista,
14. Jakožto synové poslušní, nepřirovnávající se prvním neznámosti své
žádostem.
15. Ale jakž ten, kterýž vás povolal, svatý jest, i vy svatí ve všem
obcování buďte;
16. Jakož napsáno jest: Svatí buďte, nebo já svatý jsem.
17. A poněvadž Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob soudí
vedlé skutků jednoho každého, viztež, abyste v bázni čas svého zde
putování konali,
18. Vědouce, že ne porušitelnými věcmi, stříbrem neb zlatem, vykoupeni
jste z marného svého obcování toho, od otců vydaného,
19. Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a nepoškvrněného,
Krista,
20. Předzvěděného zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v
časích posledních pro vás,
21. Kteříž skrze něho věříte v Boha, jenž jej vzkřísil z mrtvých, a
dal jemu slávu, aby víra vaše a naděje byla v Bohu.
22. Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha,
k milování neošemetnému bratrstva, z čistého srdce jedni druhé milujte
snažně,
23. Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z
neporušitelného, skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky.
24. Nebo všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako
květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl.
25. Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž
zvěstováno jest vám.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Petrova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.