Bible kralická: 1. Petrova, 2. kapitola

1. Protož složíce velikou zlost, a všelikou lest, a pokrytství, a
závist, i všecka utrhání,
2. Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, Božího slova
žádostivi buďte, abyste jím rostli,
3. Jestliže však okusili jste, kterak dobrotivý jest Pán.
4. K kterémuž přistupujíce k kameni živému, od lidí zajisté
zavrženému, ale od Boha vyvolenému a drahému,
5. I vy, jako kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo
svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista.
6. A protož praví písmo: Aj, zakládámť na Sionu kámen úhelný, vybraný,
drahý, v kterýž kdokoli věří, nikoli nebude zahanben.
7. Vám tedy věřícím jest poctivost, ale nepovolným kámen, kterýž
zavrhli stavitelé, tenť jest učiněn v hlavu úhelní, a kámen úrazu, a
skála pohoršení,
8. Těm, kteříž se urážejí na slovu, nepovolní jsouce, k čemuž i
odloženi jsou.
9. Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid
dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v
předivné světlo své.
10. Kteříž jste někdy ani lidem nebyli, nyní pak jste lid Boží; kteříž
jste někdy byli nedošli milosrdenství, nyní pak jste došli
milosrdenství.
11. Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto příchozí a pohostinní
zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,
12. Obcování své mezi pohany majíce dobré, aby místo toho, kdež
utrhají vám jako zločincům, dobré skutky vaše spatřujíce, velebili
Boha v den navštívení.
13. Poddáni tedy buďte všelikému lidskému zřízení pro Pána, buďto
králi, jako nejvyššímu,
14. Buďto vládařům, jako od něho poslaným, ku pomstě zle činících, a k
chvále dobře činících.
15. Nebo tak jest vůle Boží, abyste dobře činíce, zacpali ústa
nemoudrých a neumělých lidí.
16. Buďtež jako svobodní, však ne jako zástěru majíce své zlosti
svobodu, ale jakožto služebníci Boží.
17. Všecky ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále v poctivosti
mějte.
18. Služebníci poddáni buďte ve vší bázni pánům, netoliko dobrým a
mírným, ale i zlým.
19. Nebo toť jest milé, jestliže kdo pro svědomí Boží snáší zámutky,
trpě bez viny.
20. Nebo jaká jest chvála, byste pak i snášeli pohlavkování, hřešíce?
Ale jestliže dobře činíce, a bez viny trpíce, snášíte, toť jest milé
před Bohem.
21. Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám
pozůstaviv příklad, abyste následovali šlepějí jeho.
22. Kterýž hříchu neučinil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho.
23. Kterýžto, když mu zlořečili, nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale
poroučel tomu, kterýž spravedlivě soudí.
24. Kterýžto hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom
hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni
jste.
25. Nebo jste byli jako ovce bloudící, ale nyní obráceni jste ku
pastýři a biskupu duší svých.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Petrova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.