Bible kralická: 1. Petrova, 3. kapitola

1. Též podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak kteří i
nevěřili slovu, skrze pobožné obcování žen bez slova získáni byli,
2. Spatřujíce v bázni svaté vaše obcování,
3. Kterýchžto ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v zpletání vlasů, a
províjení zlatem, aneb v odívání plášťů,
4. Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého
a pokojného ducha, kterýž před oblíčejem Božím velmi drahý jest.
5. Tak zajisté někdy i ony svaté ženy, kteréž naději měly v Bohu,
ozdobovaly se, poddány byvše mužům svým,
6. Jako Sára poslušna byla Abrahama, pánem jej nazývajíc; jejížto vy
jste dcerky, dobře činíce, a nebojíce se žádného přestrašení.
7. Též podobně i muži spolu s nimi bydlíce podlé umění, jakožto
mdlejšímu osudí ženskému udělujíce cti, jakožto i spoludědičkám života
milosti, aby modlitby vaše neměly překážky.
8. A tak summou, všickni buďte jednomyslní, jedni druhých bíd
čitedlní, bratrstva milovníci, milosrdní, dobrotiví,
9. Neodplacujíce zlého za zlé, ani zlořečenství za zlořečenství, ale
raději dobrořečíce, vědouce, že jste k tomu povoláni, abyste požehnání
dědičně obdrželi.
10. Nebo kdož chce milovati život, a viděti dny dobré, skrocujž jazyk
svůj od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti.
11. Uchyl se od zlého, a čiň dobré; hledej pokoje, a stihej jej.
12. Nebo oči Páně na spravedlivé, a uši jeho k prosbám jejich, ale
zůřivý oblíčej Páně na ty, kteříž činí zlé věci.
13. A kdo jest, ješto by vám zle učinil, jestliže budete následovníci
dobrého?
14. Ale kdybyste pak i trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste.
Strachu pak jejich nebojte se, ani se kormuťte,
15. Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích svých. Hotovi pak buďte vždycky
k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té,
kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní,
16. Majíce dobré svědomí, aby za to, že utrhají vám jako zločincům,
zahanbeni byli ti, kteříž hanějí vaše ctné v Kristu obcování.
17. Lépeť jest zajisté, abyste dobře činíce, líbilo-li by se tak vůli
Boží, trpěli, nežli zle činíce.
18. Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za
nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale
obživen Duchem.
19. Skrze něhož i těm, kteříž jsou v žaláři, duchům, přišed, kázal,
20. Tehdáž nepovolným, když ono jednou očekávala Boží snášelivost za
dnů Noé, když dělán byl koráb, v kterémžto málo, to jest osm duší,
zachováno jest u vodě.
21. K čemuž připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne to
tělesné špiny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze
vzkříšení Ježíše Krista.
22. Kterýž všed v nebe, jest na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i
mocnosti, i moci.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Petrova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.