Bible kralická: 1. Petrova, 4. kapitola

1. Poněvadž tedy Kristus trpěl za nás na těle, i vy také týmž myšlením
odíni buďte, že ten, kdož trpěl na těle, přestal od hříchu,
2. K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle
živ, po ten čas, což ho ještě zůstává.
3. Dostiť jest zajisté nám na tom přeběhlém času života, v němž jsme
líbosti pohanů páchali, chodivše v nestydatých chlipnostech, v
žádostech, v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství, a v ohyzdném
modlosloužení.
4. A protož když s nimi neběháte k takovému vydávání se v
rozpustilost, zdá se jim to cosi nového býti, a rouhají se tomu.
5. Tiť vydadí počet tomu, kterýž hotov jest souditi živé i mrtvé.
6. Proto jest zajisté i mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli
podlé lidí z strany těla, ale živi byli podlé Boha duchem.
7. Všemuť se pak přibližuje konec.
8. A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku
jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.
9. Buďte vespolek přívětiví k hostem, bez reptání.
10. Jeden každý jakž vzal dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako
dobří šafáři rozličné milosti Boží.
11. Mluví-li kdo, mluviž jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, čiň
to jako z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh
skrze Jezukrista, kterýž má slávu a císařství na věky věků. Amen.
12. Nejmilejší, nebudiž vám divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení
vás, jako by se vám něco nového přihodilo.
13. Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste
i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím.
14. Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, blahoslavení jste. Nebo
Duch ten slávy a Boží na vás odpočívá, kterýž z strany jich zajisté
rouhán, ale z strany vaší oslavován bývá.
15. Žádný pak z vás netrp jako vražedlník, neb zloděj, neb zločinec,
neb všetečný.
16. Jestliže pak jako křesťan, nestyď se za to, ale oslavuj Boha v té
částce.
17. Nebo jest čas, aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv
od nás, jakýž bude konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium
Božímu?
18. A poněvadž spravedlivý sotva k spasení přichází, bezbožný a
hříšník kde se ukáže?
19. A protož i ti, kteříž trpí podlé vůle Boží, jakožto věrnému
stvořiteli ať poroučejí duše své, dobře činíce.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Petrova. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.