Bible kralická: 1. Tessalonicenským, 3. kapitola

1. Protož nemohše se déle zdržeti, za nejlepší se nám vidělo, abychom
v Atenách pozůstali my sami.
2. A poslali jsme Timotea, bratra svého, a služebníka Božího, a
pomocníka svého v evangelium Kristovu, aby potvrdil vás, a napomenul k
tomu, což náleží k víře vaší,
3. Aby se žádný nepohnul v takových těchto ssouženích. Nebo i sami
víte, že jsme k tomu postaveni.
4. Ještě zajisté, když jsme u vás byli, předpovídali jsme vám, že
budeme ssouženi. Jakož se i stalo, jakž víte.
5. Protož i já, nemoha se déle zdržeti, poslal jsem, abych zvěděl o
víře vaší, aťby snad nějak nepokoušel vás ten pokušitel, i byla by
daremná práce naše.
6. Nyní pak když k nám přišel Timoteus od vás, a zvěstoval nám novinu
veselou o víře a lásce vaší, a že nás připomínáte dobře, žádajíce
vždycky nás viděti, jako i my vás,
7. Protož potěšeni jsme, bratří, z vás ve všelikém ssoužení a
nesnadnosti své skrze víru vaši.
8. Nebo aj, živi jsme, jestliže vy stojíte v Pánu.
9. A jakým děkováním z vás můžeme se odměniti Bohu za všecku tu
radost, kterouž radujeme se pro vás před Bohem svým,
10. Dnem i noci přehorlivě modléce se, abychom uzřeli tvář vaši, a
doplnili to, čehož by se nedostávalo víře vaší?
11. Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán náš Ježíš Kristus spraviž cestu naši
k vám.
12. Vás pak ten Pán račiž rozmnožiti a rozhojniti v lásce k sobě
vespolek, i ke všechněm, jako i nás k vám,
13. Aby tak utvrzena byla srdce vaše nepoškvrněná v svatosti, před
Bohem a Otcem naším, ku příští Pána našeho Jezukrista, se všechněmi
svatými jeho.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Tessalonicenským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.