Bible kralická: 1. Timoteovi, 1. kapitola

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, podlé zřízení Boha spasitele našeho,
a Pána Jezukrista, naděje naší,
2. Timoteovi, vlastnímu synu u víře: Milost, milosrdenství a pokoj od
Boha Otce našeho, a od Krista Ježíše Pána našeho.
3. Jakož jsem prosil tebe, abys pozůstal v Efezu, když jsem šel do
Macedonie, viziž, abys přikázal některým jiného učení neučiti,
4. Ani oblibovati básní a vypravování rodů, čemuž konce není, odkudž
jen hádky pocházejí, více nežli vzdělání Boží, kteréž jest u víře.
5. Ješto konec přikázaní jest láska z srdce čistého, a z svědomí
dobrého a z víry neošemetné.
6. Od čehož někteří jako od cíle pobloudivše, uchýlili se k
marnomluvnosti,
7. Chtěvše býti učitelé zákona, a nerozuměvše, ani co mluví, ani čeho
zastávají.
8. Víme pak, že dobrý jest zákon, když by ho kdo náležitě užíval,
9. Toto znaje, že spravedlivému není uložen zákon, ale nepravým a
nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nešlechetným a nečistým, mordéřům
otců a matek, vražedlníkům,
10. Smilníkům, samcoložníkům, těm, kteříž lidi kradou, lhářům, křivým
přísežníkům, a jestli co jiného, ješto by bylo na odpor zdravému
učení,
11. Podlé slavného evangelium blahoslaveného Boha, kteréž mně jest
svěřeno.
12. Protož děkuji tomu, kterýž mne zmocnil, Kristu Ježíši Pánu našemu,
že mne za věrného soudil, aby mne v službě té postavil,
13. Ješto jsem prvé byl ruhač, a protivník, a ukrutník. Ale
milosrdenství jsem došel; nebo jsem to z neznámosti činil v nevěře.
14. Rozhojnila se pak náramně milost Pána našeho, s věrou a s
milováním v Kristu Ježíši.
15. Věrnáť jest tato řeč a všelijak oblíbení hodná, že Kristus Ježíš
přišel na svět, aby hříšné spasil, z nichž já první jsem.
16. Ale proto milosrdenství jsem došel, aby na mně prvním dokázal
Ježíš Kristus všeliké dobrotivosti, ku příkladu těm, kteříž mají
uvěřiti v něho k životu věčnému.
17. Protož králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému
Bohu budiž čest i sláva na věky věků. Amen.
18. Totoť přikázaní poroučím tobě, synu Timotee, abys podlé předešlých
o tobě proroctví bojoval v tom dobrý boj,
19. Maje víru a dobré svědomí, kteréž někteří potrativše, zhynuli u
víře.
20. Z nichž jest Hymeneus a Alexander, kteréž jsem vydal satanu, aby
strestáni jsouce, učili se nerouhati.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Timoteovi. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.