Bible kralická: 1. Timoteovi, 6. kapitola

1. Kteřížkoli pod jhem jsou služebníci, ať mají pány své za hodné vší
poctivosti, aby jméno Boží a učení nebylo rouháno.
2. Kteříž pak mají pány věřící, nechažť jich sobě nezlehčují, proto že
jsou bratřími, ale tím raději slouží, proto že jsou věřící a milí,
dobrodiní Božího účastníci. Tomu vyučuj, a napomínej.
3. Jestližeť kdo jinak učí, a nepovoluje zdravým řečem Pána našeho
Jezukrista, a tomu učení, kteréž jest podlé pobožnosti,
4. Nadutýť jest, nic neuměje, ale nemoudrost provodí při otázkách a
hádkách o slova, z kterýchž pochází závist, svár, rouhání, zlá
domnění,
5. Marné hádky lidí na mysli porušených a pravdy zbavených,
domnívajících se, že by pobožnost byla zisk tělesný. Takových se
varuj.
6. Jestiť pak zisk veliký pobožnost, s takovou myslí, kteráž na tom,
což má, přestati umí.
7. Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět, bez pochyby že také nic
odnesti nemůžeme.
8. Ale majíce pokrm a oděv, na tom přestaneme.
9. Kteříž pak chtí zbohatnouti, upadají v pokušení, a v osídlo, a v
žádosti mnohé nerozumné a škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a
v zatracení.
10. Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchž někteří
žádostivi byvše, pobloudili od víry, a sami se naplnili bolestmi
mnohými.
11. Ale ty, ó člověče Boží, takových věcí utíkej, následuj pak
spravedlnosti, pobožnosti, víry, lásky, trpělivosti, tichosti.
12. Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i
povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky.
13. Přikazujiť tobě před Bohem, kterýž všecko obživuje, a před Kristem
Ježíšem, kterýž osvědčil před Pontským Pilátem dobré vyznání,
14. Abys ostříhal přikázaní tohoto, jsa bez poškvrny a bez úhony, až
do zjevení se Pána našeho Ježíše Krista,
15. Kteréž časem svým ukáže ten blahoslavený a sám mocný, Král
kralujících, a Pán panujících,
16. Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném,
jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla
věčná. Amen.
17. Bohatým tohoto světa přikazuj, ať nejsou vysokomyslní, a ať
nedoufají v nejistém zboží, ale v Bohu živém, kterýž dává nám hojnost
všeho ku požívání.
18. A ať dobře činí, a bohatnou v dobrých skutcích, a snadní ať jsou k
udílení, i přívětiví
19. Skládajíce sobě základ dobrý k času budoucímu, aby dosáhli věčného
života.
20. Ó Timotee, cožť jest svěřeno, ostříhej, utíkaje nepobožných
daremních křiků, a odporů falešně nazvaného umění.
21. Kterýmž někteří chlubíce se, z strany víry pobloudili od cíle.

Příspěvek byl publikován v rubrice 1. Timoteovi. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.