Bible kralická: 2. Korintským, 6. kapitola

1. Protož napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo
nebrali,
2. (Neboť praví: V čas příhodný uslyšel jsem tě, a v den spasení
spomohl jsem tobě. Aj, nyníť jest čas příhodný, aj, nyní dnové
spasení.)
3. Žádného nedávájíce v ničemž pohoršení, aby bylo bez ouhony
přisluhování,
4. Ale ve všem se chovajíce jako Boží služebníci, ve mnohé
trpělivosti, v utištěních, v nedostatcích, v úzkostech,
5. V ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bděních, v
postech,
6. V čistotě, v umění, v dlouhočekání, v dobrotivosti, v Duchu svatém,
v lásce neošemetné,
7. V slovu pravdy, v moci Boží, skrze odění spravedlnosti na pravo i
na levo,
8. Skrze slávu i pohanění, skrze zlou i dobrou pověst, jako bludní, a
jsouce pravdomluvní,
9. Jako neznámí, a jsouce známí, jako umírající, a aj, živi jsme, jako
potrestaní, a nezmordovaní,
10. Jako smutní, a však se vždycky radujíce, jako chudí, však mnohé
zbohacujíce, jako nic nemajíce, a však všemi věcmi vládnouce.
11. Ústa naše otevřína jsou k vám, ó Korinští, srdce naše rozšířeno
jest.
12. Nejste v nás ssouženi, než ssouženi jste v střevách svých.
13. O takovéžť pak odměně jakožto synům pravím: Rozšiřtež se i vy.
14. Netáhněte jha s nevěřícími. Nebo jaký jest spolek spravedlnosti s
nepravostí? A jaké obcování světla s temnostmi?
15. A jaké srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věrnému s
nevěrným?
16. A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo vy jste chrám Boha
živého, jakž pověděl Bůh: Přebývati budu v nich, a procházeti se, a
budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem.
17. A protož vyjdětež z prostředku jejich, a oddělte se, praví Pán; a
nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.