Bible kralická: 2. Korintským, 9. kapitola

1. Nebo o pomoci, kteráž se děje svatým, jest zbytečné psáti vám.
2. Vím zajisté o vaší hotovosti, pro kterouž chlubím se vámi
Macedonským, že Achaia hotova jest od předešlého léta. A ta vaše
horlivost mnohými pohnula.
3. I poslal jsem tyto bratří, aby chlouba naše vámi nebyla marná v té
stránce, ale abyste, (jakž jsem řekl), byli hotovi,
4. Abychom snad, přišli-li by se mnou Macedonští, a nalezli vás
nehotové, nemusili se styděti, (ať nedím vy), za tak podstatnou
chloubu.
5. Protož vidělo se mi za potřebné těchto bratří nepomenouti, aby
napřed šli k vám, a připravili prvé opověděnou zbírku vaši, aby byla
hotová jako dobrovolná zbírka, a ne jako bezděčná.
6. Ale totoť pravím: Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož
rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude.
7. Jeden každý jakž uložil v srdci, ne s neochotnou myslí aneb z
mušení. Neboť ochotného dárce miluje Bůh.
8. Mocenť jest pak Bůh všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve
všem všudy všeliký dostatek majíce, hojní byli ke všelikému skutku
dobrému,
9. Jakož psáno jest: Rozsypal a dal chudým, spravedlnost jeho zůstává
na věky.
10. Ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu, dejž i vám chléb k
jedení, a rozmnožiž símě vaše, a přispořiž úrody spravedlnosti vaší,
11. Abyste všelijak zbohaceni byli ke všeliké sprostnosti, kteráž
působí skrze nás, aby díky činěny byly Bohu.
12. Nebo služba oběti této netoliko doplňuje nedostatky svatých, ale
také rozhojňuje se v mnohé díků činění Bohu, příčinou schválení služby
této,
13. Když chválí Boha z jednomyslné poddanosti vaší k evangelium
Kristovu, a z upřímé té zdílnosti k sobě i ke všechněm,
14. A modlí se za vás ti, kteříž vás převelice milují pro vyvýšenou
milost Boží v vás.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Korintským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.