Bible kralická: 2. Tessalonicenským, 1. kapitola

1. Pavel a Silván a Timoteus církvi Tessalonicenské v Bohu Otci našem
a Pánu Ježíši Kristu:
2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
3. Povinniť jsme díky činiti Bohu vždycky z vás, bratří, tak jakž
hodné jest, proto že velmi roste víra vaše, a rozmáhá se láska jednoho
každého z vás, všechněch k sobě vespolek,
4. Tak že my se vámi v zbořích Božích chlubíme, vaší trpělivostí a
věrou ve všech protivenstvích vašich a ssouženích, kteráž snášíte.
5. A tať jsou zjevný důvod spravedlivého soudu Božího, abyste tak za
hodné jmíni byli království Božího, pro něž i trpíte,
6. Poněvadž spravedlivé jest u Boha, aby zase odplaceno bylo těm,
kteříž vás ssužují, ssoužením,
7. Vám pak, kteříž úzkost trpíte, odpočinutím s námi, při zjevení Pána
Ježíše s nebe s anděly moci jeho,
8. V plameni ohně, kterýž pomstu uvede na ty, ješto neznají Boha, a
neposlouchají evangelium Pána našeho Jezukrista.
9. Kteříž pomstu ponesou, věčné zahynutí, od tváři Páně a od slávy
moci jeho,
10. Když přijde, aby oslaven byl v svatých, a předivný ukázal se ve
všech věřících, (nebo uvěřeno jest svědectví našemu u vás), v onen
den.
11. Pročež i modlíme se vždycky za vás, aby vás hodné učiniti ráčil
povolání toho Bůh náš, a vyplnil všecku dobře libou vůli dobrotivosti,
i skutek víry mocně,
12. Aby oslaveno bylo jméno Pána našeho Jezukrista v vás, a vy v něm,
podlé milosti Boha našeho, a Pána Jezukrista.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Tessalonicenským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.