Bible kralická: 2. Tessalonicenským, 2. kapitola

1. Prosímeť pak vás, bratří, skrze příští Pána našeho Jezukrista, a
naše shromáždění v něj,
2. Abyste se nedali rychle vyrážeti z mysli, ani kormoutiti, buď skrze
ducha, buď skrze řeč, neb skrze list, jako od nás poslaný, jako by
nastával den Kristův.
3. Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane, leč až prvé
přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení,
4. Protivící a povyšující se nade všecko, což slove Bůh, aneb čemuž se
děje Božská čest, tak že se v chrámě Božím jako Bůh posadí, počínaje
sobě, jako by byl Bůh.
5. Nepomníte-liž, že ještě byv u vás, o tom jsem vám pravil?
6. A nyní co mešká, víte, totiž aby on zjeven byl časem svým.
7. Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko až by ten, kterýž jej
zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.
8. A tehdážť zjeven bude ten bezbožník, kteréhož Pán zabije duchem úst
svých, a zkazí zjevením jasné přítomnosti své,
9. Toho nešlechetníka, jehož příští jest podlé mocného díla satanova,
se vší mocí a divy i zázraky lživými,
10. A se všelikým podvodem nepravosti, v těch, kteříž hynou, proto že
lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.
11. A protož pošle jim Bůh mocné dílo podvodů aby věřili lži,
12. A aby odsouzeni byli všickni, kteříž neuvěřili pravdě, ale
oblíbili sobě nepravost.
13. Myť pak jsme povinni děkovati Bohu vždycky z vás, bratří Pánu
milí, že vyvolil vás Bůh od počátku k spasení, v posvěcení Ducha, a u
víře pravdy,
14. K čemuž povolal vás skrze evangelium naše, k dojítí slávy Pána
našeho Jezukrista.
15. A protož, bratří, stůjtež, a držtež se učení vydaného, jemuž jste
se naučili, buď skrze řeč, buď skrze list náš.
16. Ten pak náš Pán Ježíš Kristus, a Bůh i Otec náš, kterýž zamiloval
nás, a dal potěšení věčné, a naději dobrou z milosti,
17. Potěšujž srdcí vašich, a utvrdiž vás v každém slovu i skutku
dobrém.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Tessalonicenským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.