Bible kralická: 2. Timoteovi, 1. kapitola

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista, skrze vůli Boží, podlé zaslíbení
života, kterýž jest v Kristu Ježíši,
2. Timoteovi milému synu: Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a
Krista Ježíše Pána našeho.
3. Díky činím Bohu, jemuž sloužím, jako i předkové, v svědomí čistém,
že mám na tě ustavičnou pamět na svých modlitbách ve dne i v noci,
4. Žádaje viděti tebe, zpomínaje na tvé slzy, abych radostí naplněn
byl,
5. Rozpomínaje se na tu víru, kteráž v tobě jest bez pokrytství,
kteráž byla nejprv v bábě tvé Loidě, a v matce tvé Eunice, a tak
smyslím, že i v tobě.
6. Pro kterouž příčinu napomínám tebe, abys rozněcoval v sobě dar
Boží, kterýž jest dán skrze vzkládání rukou mých.
7. Nebo nedal nám Bůh ducha bázně, ale moci, a milování, a mysli
způsobné.
8. Protož nestyď se za svědectví Pána našeho, ani za mne, vězně jeho,
ale čitedlen buď úzkostí pro evangelium podlé moci Boží,
9. Kterýž spasil nás, a povolal povoláním svatým, ne podlé skutků
našich, ale podlé uložení svého a milosti nám dané v Kristu Ježíši
před časy věků,
10. Nyní pak zjevené skrze příští patrné spasitele našeho Jezukrista,
kterýž zahladil smrt, život pak na světlo vyvedl, i nesmrtelnost skrze
evangelium,
11. Jehož já ustanoven jsem kazatelem, a apoštolem, i učitelem pohanů.
12. A pro tu příčinu toto trpím, ale nestydímť se za to; nebo vím,
komu jsem uvěřil, a jist jsem tím, že mocen jest toho, což jsem u něho
složil, ostříhati až do onoho dne.
13. Mějž jistý příklad zdravých řečí, kteréž jsi slýchal ode mne, u
víře a v lásce, kteráž jest v Kristu Ježíši.
14. Výborného toho pokladu ostříhej, skrze Ducha svatého přebývajícího
v nás.
15. Víš snad o tom, že se odvrátili ode mne všickni, kteříž jsou v
Azii, z nichž jest Fygellus a Hermogenes.
16. Dejž milosrdenství Pán domu Oneziforovu; nebo často mi činil
pohodlí, aniž se styděl za řetězy mé.
17. Nýbrž přišed do Říma, pilně mne hledal, i nalezl.
18. Dejž jemu Pán nalezti milosrdenství u Pána v onen den. A jak mi

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Timoteovi. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.