Bible kralická: 2. Timoteovi, 2. kapitola

1. Protož ty, synu můj, zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu
Ježíši.
2. A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem
věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.
3. A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista.
4. Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému
hejtmanu líbil.
5. A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně
bojoval.
6. Pracovati musí i oráč, prvé nežli užitku okusí.
7. Rozuměj, což pravím, a dejž tobě Pán ve všem rozum.
8. Pamatuj, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, z semene Davidova, podlé
evangelium mého.
9. V kterémžto protivenství trpím, až i vězení, jako bych zločinec
byl, ale slovo Boží není u vězení.
10. Protož všecko snáším pro vyvolené, aby i oni spasení došli, kteréž
jest v Kristu Ježíši, s slávou věčnou.
11. Věrná jest tato řeč. Nebo jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také
spolu s ním živi budeme.
12. A trpíme liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho
zapíráme, i onť nás zapře.
13. Pakliť jsme nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.
14. Tyto věci připomínej, s osvědčováním před oblíčejem Páně, ať se o
slova nevadí, což k ničemu není užitečné, ale ku podvrácení
posluchačů.
15. Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se
nebylo proč styděti, kterýž by právě slovo pravdy rozděloval.
16. Nepobožné pak ty křiky daremní zastavuj, neboť velmi rozmnožují
bezbožnost,
17. A řeč jejich jako rak rozjídá se. Z nichž jest Hymeneus a Filétus,
18. Kteříž při pravdě pobloudili od cíle, pravíce, že by se již stalo
vzkříšení, a převracejí víru některých.
19. Ale však pevný základ Boží stojí, maje znamení toto: Znáť Pán ty,
kteříž jsou jeho, a: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno
Kristovo.
20. V domě pak velikém netoliko jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také
dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě.
21. Protož jestliže by se kdo očistil od těch věcí, bude nádobou ke
cti, posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke všelikému skutku dobrému
hotovou.
22. Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry,
lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého.
23. Bláznivých pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí
sváry.
24. Neslušíť pak na služebníka Páně vaditi se, ale aby byl přívětivý
ke všechněm, způsobný k učení, trpělivý,
25. Kterýž by v tichosti vyučoval ty, kteříž se protiví, zda by někdy
dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Timoteovi. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.