Bible kralická: 2. Timoteovi, 3. kapitola

1. Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové nebezpeční.
2. Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní,
pyšní, zlolejcí, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní,
3. Nelítostiví, smluv nezdrželiví, utrhači, nestředmí, plaší, kterýmž
nic dobrého milo není.
4. Zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli milovníci
Boha,
5. Majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce. A od takových
se odvracuj.
6. Nebo z těch jsou i ti, kteříž nacházejí do domů, a jímajíce, vodí
ženky obtížené hříchy, kteréž vedeny bývají rozličnými žádostmi,
7. Kteréž vždycky se učí, ale nikdy ku poznání pravdy přijíti nemohou.
8. Jakož zajisté Jannes a Jambres zprotivili se Mojžíšovi, tak i tito
protiví se pravdě, lidé na mysli porušení, a při víře zpletení.
9. Ale nebudouť více průchodu míti. Nebo nemoudrost jejich zjevná bude
všechněm, jako i oněch byla.
10. Ale ty jsi došel mého učení, způsobu života mého, úmyslu, víry,
snášelivosti, lásky, trpělivosti,
11. Protivenství, utrpení, kteráž na mne přišla v Antiochii, v Ikonii,
a v Lystře. Kterážto protivenství snášel jsem, ale ze všech vysvobodil
mne Pán.
12. A takž i všickni, kteříž chtějí pobožně živi býti v Kristu Ježíši,
protivenství míti budou.
13. Zlí pak lidé a svůdcové půjdou v horší, i ti, kteříž v blud uvodí,
i ti, kteříž jsou bludem pojati.
14. Ale ty zůstávej v tom, čemužs se naučil, a cožť jest svěřeno,
věda, od kohos se naučil,
15. A že od dětinství svatá písma znáš, kteráž tě mohou moudrého
učiniti k spasení skrze víru, kteráž jest v Kristu Ježíši.
16. Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k
trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti,
17. Aby byl dokonalý člověk Boží, ke všelikému skutku dobrému hotový.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Timoteovi. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.