Bible kralická: 2. Timoteovi, 4. kapitola

1. Protož já osvědčuji před oblíčejem Božím a Pána Jezukrista, kterýž
má souditi živé i mrtvé v příchodu svém slavném a království svém,
2. Kaž slovo Boží, ponoukej v čas neb ne v čas, tresci, žehři,
napomínej, ve vší tichosti a učení.
3. Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou trpěti, ale majíce
svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě
budou učitele.
4. A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí
5. Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele
konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný služebník.
6. Nebo já se již k tomu blížím, abych obětován byl, a čas rozdělení
mého nastává.
7. Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.
8. Již za tím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v
onen den Pán, ten spravedlivý soudce, a netoliko mně, ale i všechněm
těm, kteříž milují to slavné příští jeho.
9. Přičiň se k tomu, abys ke mně brzo přišel.
10. Nebo Démas mne opustil, zamilovav tento svět, a šel do
Tessaloniky, Krescens do Galacie, Titus do Dalmacie.
11. Sám toliko Lukáš se mnou jest. Marka vezmi s sebou; nebo jest mi
velmi potřebný k službě.
12. Tychikať jsem poslal do Efezu.
13. Truhličku, kteréž jsem nechal v Troadě u Karpa, když půjdeš,
přines, i knihy, zvláště pargamén.
14. Alexander kotlář mnoho mi zlého způsobil; odplatiž jemu Pán podlé
skutků jeho.
15. Kteréhož i ty se vystříhej; nebo velmi se protivil řečem našim.
16. Při prvním mém odpovídání žádný se mnou nebyl, ale všickni mne
opustili. Nebudiž jim to počítáno.
17. Pán pak byl se mnou, a posilnil mne, aby skrze mne utvrzeno bylo
kázaní, a slyšeli je všickni národové. I vytržen jsem byl z úst lva.
18. A vysvobodíť mne Pán od každého skutku zlého, a zachovává k
království svému nebeskému, jemuž sláva na věky věků. Amen.
19. Pozdrav Prišky a Akvile, i Oneziforova domu.
20. Erastus zůstal v Korintu, Trofima pak nechal jsem v Milétu
nemocného.
21. Pospěš před zimou přijíti. Pozdravuje tebe Eubulus a Pudens a
Línus a Klaudia, i všickni bratří.
22. Pán Ježíš Kristus s duchem tvým. Milost Boží s vámi. Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice 2. Timoteovi. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.