Bible kralická: Efezským, 1. kapitola

1. Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v
Efezu, a věrným v Kristu Ježíši:
2. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista.
3. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám
všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu,
4. Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa, abychom byli svatí
a nepoškvrnění před oblíčejem jeho v lásce,
5. Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista pro sebe,
podlé dobře libé vůle své,
6. K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v tom
nejmilejším.
7. V němž máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů,
podlé bohatství milosti jeho,
8. Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti,
9. Oznámiv nám tajemství vůle své podlé dobré líbosti své, kterouž
předuložil byl sám v sobě,
10. Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu,
buď nebeské věci, buď zemské.
11. V kterémž i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podlé
předuložení toho, kterýž všecko působí podlé rady vůle své,
12. Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prvé naději
měli v Kristu.
13. V kterémž i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž
evangelium spasení svého, skrze kteréž také, uvěřivše, znamenáni jste
Duchem zaslíbení svatým,
14. Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím
dobyto jest, k chvále slávy jeho.
15. Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke
všechněm svatým,
16. Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách
svých,
17. Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha
moudrosti a zjevení ku poznání jeho,
18. A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje
povolání jeho, a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých,
19. A kterak jest nesmírná velikost moci jeho k nám věřícím podlé
působení mocnosti síly jeho.
20. Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých, a posadiv na
pravici své na nebesích,
21. Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i
nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v
budoucím.
22. A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi,
23. Kteráž jest tělo jeho, a plnost všecko ve všech naplňujícího.

Příspěvek byl publikován v rubrice Efezským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.