Bible kralická: Efezským, 2. kapitola

1. I vás obživil mrtvé v vinách a hříších,
2. V nichž jste někdy chodili podlé obyčeje světa tohoto, a podlé
knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech
zpoury.
3. Mezi nimiž i my všickni obcovali jsme někdy v žádostech těla svého,
činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové
hněvu jako i jiní.
4. Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kterouž
zamiloval nás,
5. Také i nás, když jsme mrtví byli v hříších, obživil spolu s
Kristem, (milostí spaseni jste),
6. A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
7. Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z
dobroty své k nám v Kristu Ježíši.
8. Nebo milostí spaseni jste skrze víru, (a to ne sami z sebe, darť
jest to Boží),
9. Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
10. Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům
dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.
11. Protož pamatujte, že vy někdy pohané podlé těla, kteříž jste
slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se
působí rukama,
12. Vy jste byli onoho času bez Krista, odcizení od společnosti
Izraele, a cizí od úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na
světě.
13. Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí
učiněni jste skrze krev Kristovu.
14. Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu
dělící na různo,
15. A nepřátelství, totiž zákon přikázaní v ustanoveních, vyprázdniv
skrze tělo své, aby ty oboje vzdělal v samém sobě v jednoho nového
člověka, tak čině pokoj,
16. A v mír uvodě oboje v jenom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv
nepřátelství skrze něj.
17. A přišed, zvěstoval pokoj vám, dalekým i blízkým.
18. Neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci.
19. Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a
domácí Boží,
20. Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, kdež jest gruntovní
úhelný kámen sám Ježíš Kristus,
21. Na němž všecko stavení příslušně vzdělané roste v chrám svatý v

Příspěvek byl publikován v rubrice Efezským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.