Bible kralická: Efezským, 3. kapitola

1. Pro tu příčinu já Pavel ten vězeň Krista Ježíše pro vás pohany,
2. Jestliže však jste slyšeli o milosti Boží, kteréž jest mi uděleno k
přisluhování vám,
3. Že skrze zjevení oznámil mi tajemství, (jakož jsem prvé psal
krátce;
4. Z čehož můžete, čtouce, porozuměti známosti mé v tajemství
Kristovu);
5. Kteréž za jiných věků nebylo známo synům lidským, tak jako nyní
zjeveno jest svatým apoštolům jeho a prorokům skrze Ducha,
6. Že jsou pohané spoludědicové a jednotělní, i spoluúčastníci
zaslíbení jeho v Kristu skrze evangelium.
7. Kteréhož jsem učiněn slouha z daru milosti Boží sobě dané, podlé
působení moci jeho.
8. Mně nejmenšímu ze všech svatých dána jest milost ta, abych mezi
pohany zvěstoval ta nestihlá bohatství Kristova,
9. A vysvětlil všechněm, jaké by bylo obcování tajemství skrytého od
věků v Bohu, kterýž všecko stvořil skrze Ježíše Krista,
10. Aby nyní oznámena byla knížatstvu a mocem na nebesích skrze církev
rozličná moudrost Boží,
11. Podlé předuložení věčného, kteréž uložil v Kristu Ježíši Pánu
našem,
12. V němž máme smělost a přístup s doufáním skrze víru jeho.
13. Protož prosím, abyste nehynuli v mých ssouženích pro vás, kteráž
jsou sláva vaše.
14. Pro tuť příčinu klekám na kolena svá před Otcem Pána našeho
Jezukrista,
15. Z něhož všeliká rodina na nebi i na zemi se jmenuje,
16. Aby vám dal, podlé bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze
Ducha svého na vnitřním člověku,
17. Aby Kristus skrze víru přebýval v srdcích vašich,
18. Abyste v lásce vkořeněni a založeni jsouce, mohli stihnouti se
všechněmi svatými, kteraká by byla širokost, a dlouhost, a hlubokost,
a vysokost,
19. A poznati přenesmírnou lásku Kristovu, abyste naplněni byli ve
všelikou plnost Boží.
20. Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji,
než my prosíme aneb rozumíme, podlé moci té, kterouž dělá v nás,

Příspěvek byl publikován v rubrice Efezským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.