Bible kralická: Filipenským, 4. kapitola

1. A tak, bratří moji milí a přežádoucí, radost a koruno má, tak
stůjte v Pánu, milí.
2. Evody prosím, i Syntychény prosím, aby jednostejně smyslily v Pánu.
3. Ano i tebe prosím, tovaryši můj vlastní, budiž jim pomocen,
kteréžto v evangelium spolu se mnou pracovaly, i spolu s Klimentem a s
jinými pomocníky mými, jejichž jména jsou v knize života.
4. Radujte se v Pánu vždycky; opětpravím, radujte se.
5. Mírnost vaše známa buď všechněm lidem. Pán blízko.
6. O nic nebuďte pečliví, ale ve všech věcech skrze modlitbu a
poníženou žádost s díků činěním prosby vaše známy buďte Bohu.
7. A pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum, hájiti bude srdcí
vašich i smyslů vašich v Kristu Ježíši.
8. Dále pak, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli poctivé,
kterékoli spravedlivé, kterékoli čisté, kterékoli milé, kterékoli
dobropověstné, jestli která ctnost, a jestli která chvála, o těch
věcech přemyšlujte.
9. Kterýmž jste se i naučili, je i přijali, a slyšeli i viděli na mně.
Ty věci čiňte, a Bůh pokoje budeť s vámi.
10. Zradoval jsem se v Pánu velice, že již opět zase rozzelenala se
péče vaše o mne. Načež však byli jste myslili, ale nedostalo se vám
příhodného času.
11. Ne proto, že bych jakou nouzi měl, toto pravím; nebo já naučil
jsem se dosti míti na tom, což mám.
12. Umímť i snížen býti, umím také i hojnost míti; všudy a ve všech
věcech pocvičen jsem, i nasycen býti i lačněti, totiž hojnost míti i
nouzi trpěti.
13. Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.
14. A však dobře jste učinili, obcovavše mému ssoužení.
15. Víte pak i vy, Filipenští, že při počátku evangelium, když jsem
šel z Macedonie, žádný zbor neudělil mi z strany dání a vzetí, než vy
sami.
16. Ano i do Tessaloniky jednou i podruhé, čehož jsem potřeboval,
poslali jste mi.
17. Ne proto že bych hledal darů, ale hledám užitku hojného k vašemu
prospěchu.
18. Přijalť jsem pak všecko, a hojněť mám, naplněnť jsem, vzav od
Epafrodita to, což posláno od vás, vůni sladkosti, obět vzácnou a
libou Bohu.
19. Bůh pak můj naplníť všelikou potřebu vaši podlé bohatství svého
slavně v Kristu Ježíši.
20. Bohu pak a Otci našemu sláva na věky věků. Amen.
21. Pozdravtež všech svatých v Kristu Ježíši. Pozdravujíť vás bratří,
kteříž jsou se mnou.
22. Pozdravujíť vás všickni svatí, zvláště pak ti, kteříž jsou z domu
císařova.
23. Milost Pána našeho Jezukrista se všechněmi vámi. Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Filipenským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.