Bible kralická: Galatským, 1. kapitola

1. Pavel apoštol, (ne od lidí, ani skrze člověka, ale skrze
Jezukrista, a Boha Otce, kterýž jej vzkřísil z mrtvých),
2. I ti, kteříž se mnou jsou, všickni bratří zborům Galatským:
3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Jezukrista,
4. Kterýž vydal sebe samého za hříchy naše, aby nás vytrhl z tohoto
přítomného věku zlého, podlé vůle Boha a Otce našeho,
5. Jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
6. Divím se, že jste tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost
Kristovu, uchýlili se k jinému evangelium.
7. Kteréž není jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí, a
převrátiti chtějí evangelium Kristovo.
8. Ale bychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což jsme
vám kázali, prokletý buď.
9. Jakož jsme prvé pověděli, a ještě znovu pravím: Jestliže by vám kdo
jiné evangelium kázal mimo to, kteréž jste přijali, prokletý buď.
10. Nebo lidské-liž věci, čili Boží předkládám? Zdaliž lidem se líbiti
hledám? Kdybych se zajisté ještě lidem zaliboval, služebník Kristův
bych nebyl.
11. Oznamujiť pak vám, bratří, že evangelium to, kteréž kázáno jest
ode mne, není podlé člověka.
12. Nebo aniž jsem já ho přijal od člověka, ani se naučil, ale skrze
zjevení Ježíše Krista.
13. Slýchali jste zajisté o mém obcování někdejším v Židovstvu, že
jsem se převelice protivil církvi Boží, a hubil jsem ji,
14. A že jsem prospíval v Židovstvu nad mnohé mně rovné v pokolení
svém, byv velmi horlivý milovník otcovských ustanovení.
15. Ale když se zalíbilo Bohu, kterýž mne byl oddělil z života matky
mé, a povolal skrze milost svou,
16. Zjeviti Syna svého mně, abych jej kázal mezi pohany, hned jsem se
neporadil s tělem a krví;
17. Aniž jsem se vrátil do Jeruzaléma k těm, kteříž prvé byli apoštolé
nežli já, ale šel jsem do Arabie, přišel jsem pak zase do Damašku.
18. Potom po třech letech navrátil jsem se do Jeruzaléma, abych
navštívil Petra, a pobyl jsem u něho patnácte dní.
19. Jiného pak z apoštolů žádného jsem neviděl než Jakuba, bratra
Páně.
20. Cožť pak píši vám, aj, před Bohem, žeť neklamám.
21. Potom přišel jsem do krajin Syrských a Cilických.
22. Nebyl jsem pak známý osobou zborům Židovským, kteříž byli v
Kristu,
23. Než toliko slýchali: Že ten, kterýž se nám někdy protivil, již
nyní káže víru, kterouž někdy vybojovával.
24. A slavili ve mně Boha.

Příspěvek byl publikován v rubrice Galatským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.