Bible kralická: Galatským, 2. kapitola

1. Potom po čtrnácti letech opět vstoupil jsem do Jeruzaléma s
Barnabášem, pojav s sebou i Tita.
2. Vstoupil jsem pak podlé zjevení, a vypravoval jsem jim evangelium,
kteréž káži mezi pohany, a zvláště pak znamenitějším, abych snad
nadarmo neběžel nyní i prvé.
3. Ale ani Titus, kterýž se mnou byl, pohan byv, nebyl přinucen
obřezati se,
4. Totiž pro podešlé falešné bratří, kteříž se byli vloudili k
vyšpehování svobody naší, kterouž máme v Kristu Ježíši, aby nás v
službu podrobili.
5. Kterýmž ani na chvilku neustoupili jsme, a nepoddali se, aby pravda
evangelium zůstala u vás.
6. Od těch pak, kteříž se zdadí něco býti, ač jací někdy byli, mně
potom nic není, Bůhť osoby člověka nepřijímá, ti, pravím, kteříž se
něco zdadí býti, nic mi nepřidali.
7. Nýbrž naodpor, když uzřeli, že jest mi svěřeno evangelium, abych je
kázal neobřezaným, jako i Petrovi mezi Židy,
8. (Nebo ten, kterýž mocný byl skrze Petra z strany apoštolství mezi
Židy, byl mocný i skrze mne mezi pohany),
9. A poznavše milost mně danou, Jakub a Petr a Jan, kteříž se zdadí
sloupové býti, podali pravic mně a Barnabášovi na tovaryšství, abychom
my mezi pohany, a oni mezi Židy kázali.
10. Toliko abychom na chudé pamatovali, což jsem se i činiti snažoval.
11. A když byl přišel Petr do Antiochie, zjevně jsem jemu odepřel;
hoden zajisté byl trestání.
12. Nebo prvé než přišli někteří od Jakuba, jídal s pohany, a když
přišli, ucházel a odděloval se, boje se těch, kteříž byli z Židovstva.
13. A spolu s ním v tom pokrytství byli i jiní Židé, tak že i Barnabáš
uveden byl v to jejich pokrytství.
14. Ale já uzřev, že nesprostně chodí v pravdě evangelium, řekl jsem
Petrovi přede všemi: Poněvadž ty jsa Žid, pohansky živ jsi, a ne
Židovsky, proč pohany k Židovskému způsobu nutíš?
15. My přirození Židé, a ne pohané hříšní,
16. Vědouce, že nebývá člověk ospravedlněn z skutků zákona, ale skrze
víru v Jezukrista, i my v Krista uvěřili jsme, abychom ospravedlněni
byli z víry Kristovy, a ne z skutků zákona, proto že nebude
ospravedlněn z skutků zákona žádný člověk.
17. Jestliže pak hledajíce ospravedlněni býti v Kristu, nalézáme se i
my hříšníci, tedy jest Kristus služebník hřícha? Nikoli.
18. Nebo budu-li to, což jsem zbořil, opět zase vzdělávati,
přestupníkem sebe činím.
19. Já zajisté skrze zákon zákonu umřel jsem, abych živ byl Bohu.
20. S Kristem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale živ jest ve
mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem,
kterýž zamiloval mne, a vydal sebe samého za mne.
21. Nepohrdámť tou milostí Boží. Nebo jestližeť jest z zákona
spravedlnost, tedyť Kristus nadarmo umřel.

Příspěvek byl publikován v rubrice Galatským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.