Bible kralická: Galatským, 6. kapitola

1. Bratří, by pak byl zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní
napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje sám k sobě, abys i ty
nebyl pokoušín.
2. Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův.
3. Nebo zdá-li se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní
mysl jeho svodí.
4. Ale díla svého zkus jeden každý, a tehdyť sám v sobě chválu míti
bude, a ne v jiném.
5. Nebo jeden každý své břímě ponese.
6. Zdílejž se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu s tím, od kohož
naučení béře, vším statkem.
7. Nemylte se, Bůhť nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk,
toť bude i žíti.
8. Nebo kdož rozsívá tělu svému z těla žití bude porušení; ale kdož
rozsívá Duchu, z Duchať žíti bude život věčný.
9. Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti,
neustávajíce.
10. A protož dokudž čas máme, čiňme dobře všechněm, nejvíce pak
domácím víry.
11. Pohleďte, jaký jsem vám list napsal svou rukou.
12. Ti, kteříž chtějí tvární býti podlé těla, nutí vás, abyste se
obřezovali, jedné aby protivenství pro kříž Kristův netrpěli.
13. Nebo ani sami ti, kteříž se obřezují, nezachovávají zákona, ale
chtí, abyste se obřezovali, aby se tělem vaším chlubili.
14. Ale ode mne odstup to, abych se chlubil, jediné v kříži Pána
našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ukřižován, a já světu.
15. Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic neprospívá, ani neobřízka,
ale nové stvoření.
16. A kteřížkoli tohoto pravidla následují, pokoj přijde na ně a
milosrdenství, i na lid Boží Izraelský.
17. Dále pak žádný mi nečiň zaměstknání, já zajisté jízvy Pána Ježíše
nosím na těle svém.
18. Milost Pána Ježíše Krista s duchem vaším, bratří. Amen.

Příspěvek byl publikován v rubrice Galatským. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.