Bible kralická: Jakub, 3. kapitola

1. Nebuďtež mnozí mistři, bratří moji, vědouce, že bychom těžší
odsouzení vzali.
2. V mnohém zajisté klesáme všickni. Kdožť neklesá v slovu, tenť jest
dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovati také všecko tělo.
3. An, my koňům udidla v ústa dáváme, aby nám povolni byli, a vším
tělem jejich vládneme.
4. An, i lodí tak veliké jsouce, a prudkými větry hnány bývajíce, však
i nejmenším veslem bývají sem i tam obracíny, kamžkoli líbí se tomu,
kdož je spravuje.
5. Tak i jazyk malý oud jest, a však veliké věci provodí. Aj, maličký
oheň, kterak veliký les zapálí!
6. Jazyk pak jest oheň a svět nepravosti. Takť jest postaven jazyk
mezi oudy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození
našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného.
7. Všeliké zajisté přirození i zvěři, i ptactva, i zeměplazů, i
mořských potvor bývá skroceno, a jest okroceno od lidí;
8. Ale jazyka žádný z lidí skrotiti nemůže. Tak jest neskrotitelné
zlé, pln jsa jedu smrtelného.
9. Jím dobrořečíme Bohu Otci, a jím zlořečíme lidem, ku podobenství
Božímu stvořeným.
10. Z jedněch a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne takť
býti má, bratří moji.
11. Zdaliž studnice jedním pramenem vydává sladkost i hořkost?
12. Zdaliž může, bratří moji, fíkový strom nésti olivky, aneb vinný
kmen fíky? Takť žádná studnice slané i sladké vody nevydává.
13. Kdo jest moudrý a umělý mezi vámi? Ukažiž dobrým obcováním skutky
své v krotké moudrosti.
14. Pakliť máte hořkou závist, a dráždění v srdci svém, nechlubte se,
a neklamejte proti pravdě.
15. Neníť ta moudrost s hůry sstupující, ale jest zemská, hovadná,
ďábelská.
16. Nebo kdež jest závist a rozdráždění, tu i roztržka i všeliké dílo
zlé.
17. Ale moudrost, kteráž jest s hůry, nejprvé, zajisté jest čistotná,
potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého, bez
rozsuzování a bez pokrytství.
18. Ovoce pak spravedlnosti v pokoji rozsívá se těm, kteříž pokoj
působí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Jakub. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.